PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Inwestycji Liniowych

Referat Inwestycji Liniowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Wojciech Kruczkowski
ul. Kartuska 5
pokój nr 415
tel.: +48 58 526 80 34
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: wojciech.kruczkowski@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • współudział w przygotowywaniu i aktualizacji:
  • strategii rozwoju Miasta oraz jej programów operacyjnych,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie potrzeb wynikających z zamierzeń rozwojowych Miasta poprzez uczestnictwo w radach technicznych,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych programów operacyjnych w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur lub wytycznych władz Miasta,
 • dokumentów strategicznych dla regionu i metropolii,
 • realizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie liniowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych
  • uzyskanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby wniosków o dofinansowanie,
  • przygotowywanie niezbędnych załączników do wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie lub umów wstępnych (preumów),
  • złożenie w odpowiednich instytucjach wniosków o dofinansowanie,
  • koordynację działań związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie i jej aktualizacją,
  • weryfikację formalną sprawozdań jednostek realizujących projekty inwestycyjne,
  • przygotowywanie i składanie do instytucji zarządzających raportów rzeczowo – finansowych z realizacji projektów,
 • koordynowanie i monitorowanie procesów wdrażania oraz realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowo – finansowego liniowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
 • przygotowywanie i składanie do odpowiednich instytucji sprawozdań z realizacji oraz harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • zamawianie usług w zakresie inwestorstwa zastępczego,
 • koordynacja portfela liniowych projektów inwestycyjnych Miasta poprzez:
  • zbieranie danych o planowanych i realizowanych projektach,
  • ocenę i selekcję planowanych projektów,
  • priorytetyzację projektów, - monitorowanie i prognozowanie zaangażowania środków finansowych, umożliwiające efektywne i elastyczne ich wykorzystanie na poziomie portfela,
  • wykorzystywanie wyników monitoringu do oceny projektów w ramach portfela projektów, - wypracowanie standardów/procedur dla wszystkich rodzajów projektów: standardy komunikacji, standardy planowania czasu w projekcie, standardy organizacji, standardy kontroli i monitorowania, standardy oceny korzyści z projektów (ewaluacja),
  • zarządzanie ryzykiem na poziomie portfela projektów,
 • koordynacja procedur urzędowych dla inwestycji liniowych realizowanych przy współudziale podmiotów gospodarczych na terenie Gdańska,
 • zarządzanie procesem pozyskiwania terenów pod inwestycje miejskie,
 • programowanie i administrowanie projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi przez partnerów zewnętrznych Miasta w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych,
 • na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. inwestycji Wydział Projektów Inwestycyjnych sprawuje nadzór nad inwestycjami miejskimi prowadzonymi przez Jednostki Realizujące Projekt,
 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad prawidłową realizacją liniowych zadań inwestycyjnych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska,
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości związanych z inwestycjami, w szczególności własności, ewentualnych obciążeń i roszczeń do nieruchomości,
 • regulacja praw i pozyskiwanie nieruchomości koniecznych do realizacji inwestycji.