Referat Inwestycji Kubaturowych
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Inwestycji Kubaturowych

Referat Inwestycji Kubaturowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Z-ca Dyrektora / Kierownik: Bernard Nalewajko
ul. Kartuska 5
pokój nr 401
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01
e-mail: bernard.nalewajko@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • współudział w przygotowywaniu i aktualizacji: - strategii rozwoju Miasta oraz jej programów operacyjnych,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie potrzeb wynikających z zamierzeń rozwojowych Miasta poprzez uczestnictwo w radach technicznych,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych programów operacyjnych w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur lub wytycznych władz Miasta,
  • dokumentów strategicznych dla regionu i metropolii,
 • realizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie kubaturowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych poprzez:
  • uzyskanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby wniosków o dofinansowanie,
  • przygotowywanie niezbędnych załączników do wniosków o dofinansowanie umów o dofinansowanie lub umów wstępnych (preumów),
  • złożenie w odpowiednich instytucjach wniosków o dofinansowanie,
  • koordynację działań związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie i jej aktualizacją,
  • weryfikację formalną sprawozdań jednostek realizujących projekty inwestycyjne,
  • przygotowywanie i składanie do instytucji zarządzających raportów rzeczowo - finansowych z realizacji projektów,
 • koordynowanie i monitorowanie procesów wdrażania oraz realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowo – finansowego kubaturowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
 • przygotowywanie i składanie do odpowiednich instytucji sprawozdań z realizacji oraz harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • zamawianie usług w zakresie inwestorstwa zastępczego,
 • koordynacja portfela kubaturowych projektów inwestycyjnych Miasta poprzez:
  • zbieranie danych o planowanych i realizowanych projektach,
  • ocenę i selekcję planowanych projektów,
  • priorytetyzację projektów,
  • monitorowanie i prognozowanie zaangażowania środków finansowych, umożliwiające efektywne i elastyczne ich wykorzystanie na poziomie portfela,
  • wykorzystywanie wyników monitoringu do oceny projektów w ramach portfela projektów,
  • wypracowanie standardów / procedur dla wszystkich rodzajów projektów: standardy komunikacji, standardy planowania czasu w projekcie, standardy organizacji, standardy kontroli i monitorowania, standardy oceny korzyści z projektów (ewaluacja),
  • zarządzanie ryzykiem na poziomie portfela projektów,
 • koordynacja procedur urzędowych dla inwestycji kubaturowych realizowanych przy współudziale podmiotów gospodarczych na terenie Gdańska,
 • na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. inwestycji Wydział Projektów Inwestycyjnych sprawuje nadzór nad inwestycjami miejskimi prowadzonymi przez Jednostki Realizujące Projekt,
 • zadania w zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją kubaturowych zadań inwestycyjnych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.