Referat Gospodarki GruntamiReferat Gospodarki Gruntami
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Gospodarki Gruntami

Referat Gospodarki Gruntami
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Lucyna Zdziarska
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 331
tel.: +48 58 323 66 31
fax: +48 58 323 66 79

Realizowane zadania:

 • ustalanie opłat na rzecz Miasta w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie odszkodowania, jeżeli wartość nieruchomości uległa obniżeniu w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie opłat adiacenckich w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w skutek dokonania podziału gruntu na wniosek właściciela,
 • ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
 • użyczanie gruntów komunalnych i Skarbu Państwa,
 • wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcia gruntów Miasta i Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych pod planowane inwestycje,
 • wydzierżawianie gruntów Skarbu Państwa,
 • obciążanie nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa służebnością gruntową,
 • administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie decyzji, zarządzeń i innych rozstrzygnięć Prezydenta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • sporządzanie i przekazywanie Wojewodzie Pomorskiemu sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • prowadzenie składnicy akt nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,
 • wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe,
 • ustalanie opłat adiacenckich w wyniku wybudowania przez Miasto urządzeń infrastruktury technicznej,
 • udzielanie zgody na dokonanie podziału geodezyjnego gruntu komunalnego i Skarbu Państwa,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie gruntu celem wycinki drzew oraz wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej gruntów komunalnych i Skarbu Państwa.