PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Gospodarki Gruntami

Referat Gospodarki Gruntami
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Lucyna Zdziarska
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 331
tel.: +48 58 323 66 31
fax: +48 58 323 66 79

Realizowane zadania:

a) ustalanie opłat na rzecz Miasta w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) ustalanie odszkodowania, jeżeli wartość nieruchomości uległa obniżeniu w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) ustalanie opłat adiacenckich w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w skutek dokonania podziału gruntu na wniosek właściciela,

d) ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,

e) obciążanie nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa służebnością gruntową,

f) wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe,

g) ustalanie opłat adiacenckich w wyniku wybudowania przez Miasto urządzeń infrastruktury technicznej,

h) ustalanie i wypłata odszkodowań związanych z wywłaszczaniem nieruchomości;