PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Referat Finansów Oświaty

Referat Finansów Oświaty
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kierownik: Anna Suszyńska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
III piętro, pokój nr 311
tel.: 58 323 67 54
e-mail: anna.suszynska@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania:

 • sporządzanie zbiorczego planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań oświatowych,
 • opracowywanie oraz aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej oraz limitu zobowiązań w zakresie zadań oświatowych,
 • koordynacja i obsługa finansowa budżetu zadaniowego w zakresie zadań oświatowych,
 • sporządzanie wniosków o przekazanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych oraz sporządzanie i obsługa dokumentów finansowych,
 • sporządzanie harmonogramów płatności Wydziału i nadzorowanych jednostek w zakresie zadań oświatowych,
 • monitorowanie realizacji planu finansowego oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział w zakresie zadań oświatowych,
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie w zakresie zadań oświatowych,
 • udzielanie dotacji szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez inne podmioty niż Miasto,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczania dotacji w zakresie zadań oświatowych przekazanych z budżetu Miasta oraz ustalanie kwot dotacji podlegających zwrotowi do budżetu, w tym wystawianie wezwań do zapłaty,
 • obsługa finansowa zadań Wydziału,w tym:
  • dotacji otrzymywanych z instytucji rządowych w zakresie oświaty,
  • programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • sporządzanie sprawozdań opisowych w zakresie zadań oświatowych,
 • sporządzanie sprawozdań o wysokości wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto,
 • przygotowywanie analiz ekonomicznych w zakresie zadań oświatowych dla własnych potrzeb planistycznych, podmiotów zewnętrznych oraz na potrzeby innych wydziałów Urzędu,
 • przygotowywanie raportów, na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej,
 • wystawianie not księgowych oraz wprowadzanie danych do modułu wpływów budżetowych w zakresie uczęszczania dzieci do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 • organizacja i rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla uprawnionych pracowników oświaty,
 • obsługa finansowa projektów i inicjatyw rad dzielnic realizowanych w jednostkach oświatowych,
 • sporządzanie i aktualizacja planu zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz koordynowanie prac Wydziału w tym zakresie.