Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

A
A

Kierownik Referatu - Iwona Góralewska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

pokój nr 233

tel: +48 58 323 62 33

Zadania referatu:

 • prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kontach syntetycznych księgi głównej, kontach analitycznych oraz kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych,
 • uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej z kontami szczegółowymi ksiąg pomocniczych,
 • systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty przez zobowiązanego,
 • przygotowanie i wysyłanie do zobowiązanych upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • zwracanie i zaliczanie nadpłat,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzających stan zaległości,
 • przygotowywanie i monitorowanie zgłoszeń zaległości do komorników sądowych i syndyków masy upadłości (podmioty w upadłości), zabezpieczanie zaległości ustalonych lub określonych w decyzjach podatkowych, gdy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego,
 • sporządzanie zestawień syntetycznych i analitycznych oraz ich uzgadnianie z właściwą komórką organizacyjną,
 • prowadzenie aktualizacji należności w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych:
  • bilansu w części dotyczącej Referatu,
  • rachunku zysków i strat w części dotyczącej Referatu,
  • zestawienia zmian funduszu Urzędu w części dotyczącej Referatu,
 • bieżąca analiza poprawności funkcjonowania podsystemu księgowego.
Katarzyna Krotla (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Finansowy