Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Dochodów Budżetowych

A
A

Kierownik: Justyna Gdaniec
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 6037
tel.: +48 58 323 60 37
e-mail: wf@gdansk.gda.pl

 

Zadania referatu:

 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów niepodatkowych jednostki budżetowej – Urząd oraz dochodów Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska z tytułu:
  • opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, służebności nieruchomości i służebności przesyłu,
  • opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej i opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),
  • opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart wędkarskich, zaświadczeń na przewozy, zezwoleń na prowadzenie taxi oraz opłat za egzaminy ze znajomości topografii miasta,
  • opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  • opłat za wycinkę drzew,
  • opłat za dzierżawę: miejsc pod reklamę, schronu, urządzeń wodociągowych,
  • bezumownego korzystania z majątku,
  • sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży,
  • opłat za zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • sprzedaży złomu, makulatury, składników majątkowych,
  • zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
  • wynajmu pomieszczeń Urzędu,
  • zwrotu wydatków z lat ubiegłych, w tym podatku VAT,
  • zwrotu dotacji z lat ubiegłych,
  • dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,
  • innych dochodów należnych Urzędowi (gminie, powiatowi) i Skarbowi Państwa na podstawie odrębnych przepisów,
 • terminowe egzekwowanie należności poprzez wysyłanie do zalegających płatników wezwań i upomnień oraz naliczanie odsetek za zwłokę,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź zaleganiu w opłatach za: użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawy, wykup na raty nieruchomości lub opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • rozliczanie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności,
 • tworzenie rejestru cząstkowego sprzedaży VAT w zakresie Urzędu,
 • sporządzanie deklaracji cząstkowej dla podatku od towarów i usług w zakresie Urzędu,
 • sporządzanie kwartalnych wykazów dłużników zalegających z płatnościami z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych i przekazywanie ich do wydziałów merytorycznych,
 • umieszczanie dłużników z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w rejestrze dłużników,
 • wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych:
  • bilansu w części dotyczącej Referatu, 
  • rachunku zysków i strat w części dotyczącej Referatu,
  • zestawienia zmian funduszu Urzędu w części dotyczącej Referatu.