Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Bezpieczeństwa Publicznego

A
A

Z-ca Dyrektora Wydziału, Kierownik:

ul. Wyspiańskiego 9A
pokój nr 113b
tel.: +48 58 778 60 32
fax: +48 58 778 60 49
e-mail: wbizk@gdansk.gda.pl

 • zapewnienie usług parkingowych i holowniczych związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w tym:
  • wydawanie zezwoleń na odbiór pojazdów odholowanych z parkingów strzeżonych objętych umową dotyczącą usuwania pojazdów z terenu Miasta,
  • prowadzenie procedury przejęcia pojazdów na rzecz Miasta,
  • przygotowywanie wniosku do sądu o przeniesieniu własności pojazdu na Miasto,
  • wycena pojazdu,
  • wydawanie decyzji administracyjnych zobowiązujących dotychczasowego właściciela pojazdu do zwrotu poniesionych kosztów,
  • przeprowadzenie licytacji lub utylizacji pojazdów,
 • udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym z tytułu:
  • obowiązku zapłaty kosztów powstałych w związku z odstąpieniem od usunięcia pojazdu w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • obowiązku zapłaty kosztów w związku z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz utylizacją pojazdu, powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • mandatu karnego kredytowego nałożonego przez Straż Miejską w Gdańsku,
 • planowanie i realizacja zamówień publicznych Wydziału dla potrzeb bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym prowadzenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30000 euro,
 • realizacja zadań w zakresie planowania, wykonania, rozliczania budżetu Wydziału oraz nadzór nad środkami finansowymi przekazywanymi dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP), Straży Miejskiej (SM) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), a w szczególności:
  • przygotowywanie projektów budżetu w zakresie dochodów i wydatków Wydziału oraz udział w przygotowywaniu projektów budżetu KM PSP i SM,
  • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
  • analiza sprawozdań jednostkowych KM PSP i SM oraz opracowywanie zbiorczych półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych Wydziału,
  • rozliczanie płatności wynikających z zawartych umów w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych Wydziału,
  • sporządzanie wniosków o przekazanie środków pieniężnych dla KM PSP i SM,
  • obsługa finansowa jednostek OSP,
  • sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i lat przyszłych,
  • sporządzanie tygodniowych harmonogramów płatności Wydziału,
 • wystawianie tytułów wykonawczych dotyczących egzekucji mandatów karnych nakładanych przez SM,
 • nakładanie kar porządkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wnioskami, skargami mieszkańców dotyczącymi funkcjonowania i sposobu działania SM,
 • wykonywanie czynności zlecanych przez Sekretarza w zakresie kontroli SM,
 • planowanie, realizacja, rozbudowa miejskiego systemu monitoringu,
 • bieżące utrzymanie, w tym konserwacja i naprawy monitoringu wizyjnego Miasta,
 • realizowanie zadań finansowanych z Budżetu Obywatelskiego w zakresie bezpieczeństwa,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie zadań Wydziału.