Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referat Architektury - Śródmieście

A
A

Dzielnice: Śródmieście (Gł. Miasto, Dolne Miasto), Biskupia Górka, Orunia - Lipce, Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Stogi, Sobieszewo Świbno

Kierownik Referatu: Katarzyna Nowicka
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 450
tel.: +48 58 323 64 50
fax: +48 58 323 64 98

 • ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z organami i instytucjami wskazanymi w przepisach prawa
 • przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budowę
 • nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
 • przygotowywanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów oraz w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę
 • przyjmowanie zgłoszeń robót rozbiórkowych i przygotowywanie pozwoleń na rozbiórkę
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji i postanowień w formie komputerowej bazy danych
 • prowadzenie rejestru wydawanych dzienników budowy
 • współpraca w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • udzielanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wydawanie opinii urbanistycznych,
 • przygotowywanie postanowień o podziałach terenu,
 • przygotowywanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych dla nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do przetargu,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania w trakcie opracowania i projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania,

       w odniesieniu do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Śródmieścia;

Katarzyna Słowikowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury