PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zasady przydziału lokali mieszkalnych w Gdańsku - konferencja prasowa - materiały

Zasady przydziału lokali mieszkalnych w Gdańsku - konferencja prasowa - materiały
Materiały z konferencji prasowej w dniu 10 października.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Pomoc mieszkaniowa w latach 1995 – 2004

Wnioski osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej były pogrupowane
w zależności od kategorii pomocy na 10 listach. Pomoc mieszkaniowa była świadczona w oparciu o przepisy ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, regulujących zasady najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

A. Listy osób i rodzin posiadających mieszkania i oczekujących na mieszkanie zamienne:

 1. Wykwaterowania z budynków w katastrofalnym stanie technicznym.
 2. Wykwaterowania z budynków, których remont jest nieopłacalny.
 3. Wykwaterowania z budynków kolidujących z inwestycjami.
 4. Wykwaterowania z budynków użyteczności publicznej.
 5. Wykwaterowania z pomieszczeń niemieszkalnych.
 6. Wykwaterowania z innych przyczyn.
 7. Wymiany lokalu.

B. Listy osób i rodzin nie posiadających mieszkania i oczekujących na pierwsze mieszkanie:

 1. Wskazanie lokalu w zamian za wykonanie remontu kapitalnego.
 2. Pozostawanie w niedostatku (lokale socjalne).
 3. Trudne warunki (lokale niesocjalne).

W kolejnych latach lista „Wskazanie lokalu w zamian za wykonanie remontu kapitalnego” oraz lista „Wykwaterowania z innych przyczyn” zostały zamknięte a pozostałe listy są kontynuowane, przy czym lista „Trudne warunki” została przepisana na nową listę „Posiadanie niskich dochodów”. Pojawiła się też nowa forma pomocy i lista „Wskazanie lokalu z zasobów TBS” oraz pomoc i lista „Wypowiedzenie umowy najmu w budynku prywatnym”.

Pomoc mieszkaniowa w latach 2004 – 2013.

Wnioski osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej były pogrupowane
w zależności od kategorii pomocy na 11 listach. Pomoc mieszkaniowa była świadczona w oparciu o nowe zasady zawarte w uchwale Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004r.

A. Listy osób i rodzin posiadających mieszkania i oczekujących na mieszkanie zamienne:

 1. Wykwaterowania z budynków w katastrofalnym stanie technicznym    -  144   rodziny
 2. Wykwaterowania z budynków, których remont jest nieopłacalny     -        168   rodzin
 3. Wykwaterowania z budynków kolidujących z inwestycjami             -          48   rodzin
 4. Wykwaterowania z budynków użyteczności publicznej                    -          14   rodzin
 5. Wykwaterowania z pomieszczeń niemieszkalnych                             -          16   rodzin
 6. Wymiany lokalu                                                                                  -            5   rodzin

B. Listy osób i rodzin nie posiadających mieszkania i oczekujących na pierwsze mieszkanie:

 1. Wskazanie lokalu w zamian za wykonanie remontu kapitalnego       -            2   rodziny
 2. Wypowiedzenia umowy najmu w budynku prywatnym                    -          12   rodzin
 3. Pozostawanie w niedostatku (lokale socjalne)                                    -     1 690   rodzin
 4. Osiąganie niskich dochodów                                                              -        212   rodzin
 5. Wskazanie loku z zasobów TBS                                                         -        991   rodzin

W najbliższym czasie będzie zrealizowana i zamknięta lista z roku 1995 „Wskazanie lokalu w zamian za wykonanie remontu kapitalnego”. Długi czas realizacji wynika z dotychczasowego braku możliwości spełnienia oczekiwań wnioskodawców.

Kryteria udzielania pomocy mieszkaniowej w latach 2004 – 2013

A. Kryteria dla osób posiadających mieszkania i oczekujących na mieszkanie zamienne:

 (warunki wskazane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów...)

 1. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu komunalnego.
 2. Brak przesłanek do wypowiedzenia umowy najmu.
 3. Brak tytułu prawnego do innego lokalu.

B. Kryteria dla osób nie posiadających mieszkania i oczekujących na pierwsze mieszkanie:

 1. Posiadanie dochodów określonych w uchwale.
 2. Przegęszczenie w obecnym lokalu do 5 m2/os. (lokale niesocjalne).
 3. Brak własności do innego lokalu lub nieruchomości przez okres min. 5 lat (lokale niesocjalne).
 4. Brak dobrowolnego pogorszenia warunków mieszkaniowych przez okres min. 5 lat (lokale niesocjalne).

Progi dochodowe, kwalifikujące do określonej wyżej pomocy mieszkaniowej określone są w ww. uchwale Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r.

Każda z list obejmująca poszczególne rodzaje pomocy mieszkaniowej jest objęta odrębnymi procedurami i jest realizowana przez różne zespoły urzędników.

Warunki udzielania pomocy mieszkaniowej w latach 2004 – 2013

A. Dokumenty wymagane we wszystkich procedurach:

 1. Wniosek potwierdzony w stałym miejscu zamieszkania.
 2. Wyjaśnienie charakteru zamieszkiwania w miejscu tymczasowym.
 3. Zaświadczenie o wysokości otrzymywanych zarobków całej rodziny za 3 ostatnie miesiące.

B. Dokumenty wymagane w celu nabycia pierwszeństwa:

 1. Zaświadczenie z domu dziecka lub rodziny zastępczej o usamodzielnieniu na skutek pełnoletności.
 2. Rekomendacja MOPR o zakończeniu programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasady pomocy mieszkaniowej są zawarte w uchwale Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (jednolity tekst Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010 r. Nr 167, poz. 3474 ze zmianami).

Sposób przyznawania mieszkań

W Referacie Lokalowym Wydziału Gospodarki Komunalnej realizowanych jest 17 procedur z czego 5 procedur dotyczy udzielania pomocy mieszkaniowej, na które składa się:

 1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków.
 2. Zatwierdzanie list oczekujących na pomoc mieszkaniową.
 3. Weryfikacja okresowa lub zmiana warunków udzielenia pomocy.
 4. Weryfikacja końcowa i wydanie propozycji lub oferty lokalu.
 5. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu.

Kontrola realizacji wniosków o przyznanie pomocy mieszkaniowej jest wielostopniowa i jest oparta o podział kompetencji. Inny zespół przyjmuje i weryfikuje wnioski a inny zespół wydaje propozycje,  oferty i skierowania. Pracownicy prowadzący sprawy nie mają uprawnień do podejmowania decyzji.