Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pierwsi mieszkańcy w „Domu ekologicznym z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny"

Już jutro (13.10) o godz. 11.00 zostaną podpisane umowy na wynajem mieszkań w pierwszym domu ekologicznym, jaki został wybudowany przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku. Łącznie tego dnia zostanie podpisanych 25 umów, z beneficjentami gdańskiego programu mieszkalnictwa społecznego. W wydarzeniu udział weźmie Piotr Grzelak, viceprezydent Gdańska ds. polityki komunalnej oraz przedstawiciele jednostek miejskich współpracujących przy projekcie. Podpisanie umów i przekazanie kluczy lokatorom odbędzie się w świetlicy na parterze budynku. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

A
A

Projekt „Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny” zrealizowany został w ramach „Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 – 2023.” Program ten zakłada, że każdego roku na cele mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem przeznaczanych będzie 50 mieszkań. W tej chwili takich miejsc w Gdańsku jest ponad 140.

Realizacja projektu ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie ich zapewnić, przy jednoczesnym wdrożeniu wsparcia tych osób oraz kształtowania ich umiejętności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Uczestnikami projektu są absolwenci projektów i programów społecznych, absolwenci programów realizowanych w mieszkaniach wspomaganych, absolwenci Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, Centrum Integracji Społecznej itd. Wśród ww. grupy absolwentów znaleźli się: wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnością, osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, osoby w kryzysie bezdomności, w tym kobiety z dziećmi, seniorzy oraz osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej oczekujące na lokal z zasobów gminy z wyłączeniem osób będących w procesie eksmisji lub eksmitowanych a także osób skazanych za ciężkie przestępstwa.

Wsparciem objętych zostało 25 rodzin, które zamieszkają w domu ekologicznym przy ul. Dolne Młyny. Uczestnicy zostali wyłonieni przez Zespół Zarządzający (Podzespół Kwalifikacyjny) Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego na podstawie zgłoszeń złożonych przez kandydatów na uczestników oraz rekomendacji uzyskanych od pracownika podmiotu świadczącego dotychczasowe wsparcie (MOPR i organizacje pozarządowe).

Zaplanowano dla uczestników projektu 25 mieszkań, w tym:

4 mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym o pow. 24 m2,

8 mieszkań dwupokojowych z aneksem kuchennym o pow. 41-42 m2 (w tym dwa dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ulokowane na parterze),

7 mieszkań dwupokojowych z kuchnią o pow. 50 m2,

3 mieszkania trzypokojowe z kuchnią o pow. 62 m2,

3 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o pow. 58 m2.

Kryteria naboru uczestników:

dotychczasowy udział w programach społecznych i projektach;

kandydaci powinni być na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny z zasobów Miasta, o ile nie są wyłączeni z konieczności umieszczenia na rocznych wykazach Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG lub kwalifikować się do oczekiwania na lokal z zasobów Miasta, mimo braku umieszczenia na liście;

dochód kandydata - jego dolna granica wynosi 750 zł na osobę w rodzinie lub 1.000 zł na osobę samotną, natomiast górna granica wynosi dolną granicę dla osób ubiegających się o TBS;

aktywność zawodowa kandydatów i posiadane zadłużenie.

Prowadzenie wsparcia:

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i inne przepisy regulujące obszar pomocy i integracji społecznej w postaci asystentury oraz działań animacyjnych, których zasady określą zawarte z nimi kontrakty.

Wsparcie będzie realizowane w formie:

asystentury – asystent/asystenci pracować będą z mieszkańcami objętymi kontraktami przy zastosowaniu takich metod, jak trening umiejętności społecznych, działania motywujące, wspierające i monitorujące uczestnika w jego drodze do usamodzielnienia;

animacji życia lokalnego prowadzonej w częściach wspólnych domu - prowadzona przez animatora /animatorów, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu;

Prowadzenie części wspólnej - dla potrzeb integracji uczestników projektu oraz świadczenia usług dostosowanych do ich potrzeb zostanie wyodrębniona część wspólna, w tym świetlica o powierzchni 135,91m2, oraz pralnia o powierzchni 14,60 m2. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji także plac zabaw, ogródek do wspólnych upraw oraz altanę ogrodową.

Mieszkania wynajmowane będą uczestnikom na dwa lata z możliwością przedłużania o kolejne dwa lata aż do uzyskania umowy bezterminowej. Czynsz będzie rosnący: przez pierwsze 2 lata najemcy będą płacić 4 zł za metr kw., następnie co dwa lata opłata wzrastać będzie o 2 zł do kwoty 10,20 zł, czyli podstawowej stawki obowiązującej w lokalach komunalnych w Gdańsku.

Podmiotem prowadzącym wsparcie będzie Fundacja Społecznie Bezpieczni współpracująca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dom przy ul. Dolne Młyny ma bardzo dogodną lokalizację. Usytuowany jest w przestrzeni zapewniającej dobry dostęp do usług komunalnych i społecznych, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup beneficjentów.

Krótki opis inwestycji:

Budynek wielorodzinny 4-kondygnacyjny w technologii szkieletowej drewnianej wraz z infrastrukturą i małą architekturą

- Powierzchnia użytkowa budynku: 1.279 m²

- Wartość inwestycji: 7.300.000 zł brutto

- Źródła finansowania:

emisja obligacji 6.300.000 zł (86,3 %)

środki własne 1.000.000 zł (13,7 %)

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)