Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku

A
A

ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
tel/fax: 308 42 89
e-mail: sekretariat@pinb.gda.pl

Status prawny jednostki
Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Gdańska.

Kierownictwo / struktura organizacyjna
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku: Władysław Wróbel

tel. 308-42-88
Referat Orzeczniczo-Prawny, pokój 504 tel. 308-42-90, pokój 505 tel. 308-42-92, pokój 511 tel. 308-42-99
Kierownik Referatu Orzeczniczo-Prawnego - Sabina Worzała tel. 308-42-90

Referat Inspekcji, pokój 504 tel. 308-42-90, pokój 508 tel.308-42-98, pokój 511 tel. 308-42-99
Kierownik Referatu Inspekcji - Tadeusz Samulski tel. 308-42-90

Przedmiot działalności
Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą następujące zadania i kompetencje /zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawa budowlane (Dz.U. Nr 89poz.414 - z późn. zm.)/*):

 • udzielanie informacji odnośnie odstępstw od projektu (czy odstępstwo jest istotne czy też nie) oraz czy odstąpienie to wymaga pozwolenia na budowę. /wg art. 36a ust.4/*)
 • przyjmowanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę (zawiadomienie należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót). /wg art. 41 ust.4/*)
 • przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski. /wg art. 44 ust.1/*)
 • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z samowolnie prowadzonymi robotami budowlanymi, samowolnie wybudowanymi (i budowanymi) obiektami budowlanymi czyli bez wymaganego pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia, a także działalność kontrolno - inspekcyjna przy prowadzeniu prac budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę. /wg art. 48, art. 49, art. 49a, art. 49b, art. 50, art. 50a, art. 51/ *)
 • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z przyjmowaniem do użytkowania obiektów budowlanych. /wg art. 54, art. 55, art. 57 ust.4, art. 59, art. 59a, art. 59b, art. 59c ust.1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust.1/ *)
 • działalność kontrolno - inspekcyjna związana z utrzymaniem obiektów budowlanych. /wg art. 62 ust.3, art. 65, art. 66, art. 67 ust.1, art. 68, art. 69, art. 70 ust.2, art. 71 ust.3/ *)
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych. /wg art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3a, art. 76, art. 78/ *)
 • wszczynanie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. /wg art. 97 ust.1/ *)

Realizację w/w zadań Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdańska wykonuje przy pomocy następującej struktury organizacyjnej:

 • Referat Inspekcji, który prowadzi działalność inspekcyjną w zakresie prawidłowości procesu budowlanego, prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej. Przyjmuje też zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski,
 • Referat Orzeczniczo-Prawny, który prowadzi postępowania administracyjne w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora, prowadzi działalność inspekcyjną w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, prowadzi sprawy związane z przyjęciem obiektów do użytkowania, a także prowadzi postępowanie egzekucyjne i obsługę prawną Inspektora i Inspektoratu


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
W celu wszczęcia sprawy interesant składa pisemny wniosek w sekretariacie Inspektoratu - V piętro, pokój 502 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową.

Zobacz Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek i piątek - od godz. 9.00 do 12.00
środa - od godz. 9.00 do 15.00
wtorki i czwartki - dni terenowe

Budżet i mienie
Budżet jednostki wynosi 571.370 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 497.000 złotych. Pozostałe wydatki bieżące jak zakupy materiałów, wyposażenie biura, opłaty pocztowe, bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 74.370 złotych.
Środki na opłacenie wynajmu pomieszczeń biurowych Inspektorat otrzymuje z Urzędu Miasta i w roku 2003 jest to kwota 92.600 zł.
Wartość brutto majątku trwałego wynosi 51.166,83 zł. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 32.080,21 zł, oprogramowanie 12.223 zł.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

 • Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872/
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2003 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2003r. Nr 201, poz. 2016/ ,
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej /Dz. U. Nr 49, poz. 483 z 1999r./,
 • Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

 
 
Dyrektor Jednostki przyjmuje w ramach skarg i interwencji
w środę w godzinach od 9.00 do 15.00.