PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Obowiązki właścicieli i zarządców w zakresie kontroli źródeł ogrzewania

Obowiązki właścicieli i zarządców w zakresie kontroli źródeł ogrzewania
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa przypominamy o obowiązku wykonywania przeglądów kominiarskich, które należy przeprowadzać co najmniej raz do roku, natomiast w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m² dwa razy do roku - do 31 maja i do 31 listopada. Niezależnie od tego obowiązku konieczne jest również regularne wykonywanie czyszczenia przewodów kominowych. Jeśli  nieruchomość ogrzewana jest paliwem stałym (np. węglem), to wówczas czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się cztery razy do roku (co najmniej raz na 3 miesiące), a w przypadku gdy nieruchomość opalana jest paliwem płynnym i gazowym dwukrotnie w ciągu roku (co najmniej raz na 6 miesięcy). Natomiast dla palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się co najmniej raz w miesiącu (jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej).

Przeglądy kominiarskie (kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrola podłączenia urządzeń grzewczych) wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Aby zweryfikować wiarygodność kominiarza, można sprawdzić, czy figuruje on w Korporacji Kominiarzy Polskich lub legitymuje się dyplomem mistrza w kominiarstwie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,
a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Podstawa prawna
Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów