Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

 

anonim_women
anonim_women
archiwum

p.o. Miejski Rzecznik Konsumentów
Joanna Popik

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
pokój nr 103 A (parter)
tel.: +48 58 323 70 11
fax: +48 58 305 34 52
e-mail:
mrk@gdansk.gda.pl

adres korespondencyjny:
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8 / 12

poniedziałek 8:00 - 16:00
środa 10:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00

 

OGÓLNOPOLSKA  INFOLINIA  KONSUMENCKA:  801 440 220

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji osobiście w swojej siedzibie.

W celu uniknięcia kolejek, terminy wizyt osobistych prosimy ustalać telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga!

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku udziela porad oraz podejmuje interwencje wyłącznie na rzecz mieszkańców Gdańska.

Mieszkańcy innych powiatów/miast mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W celu uzyskania porady drogą elektroniczną, zapytania można przesyłać bezpośrednio na adres biura rzecznika: mrk@gdansk.gda.pl, podając swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Wiadomości nie zawierające wskazanych danych, pozostają bez rozpoznania. W przypadku spraw skomplikowanych, bądź wymagających analizy dokumentów, prosimy o umawianie się na osobistą konsultację z rzecznikiem.

Porady udzielane są również przez ogólnopolskie Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl


Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, mającym siedzibę w Polsce.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


W jakich sprawach może pomóc Rzecznik?

Gdzie szukać pomocy? - adresy i telefony

Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku

Uniwersyteckie Poradnie Prawne

Dodatkowa pomoc prawna na drodze sądowej - Stowarzyszenie Aquila (zakładka "Prawo konsumenckie")

Elektroniczne porady prawne dla konsumentów

 

 

Reklamacja towaru

Z dniem 25 grudnia 2014r. weszły w życie nowe przepisy, regulujące prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Do umów zawieranych od tej daty stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, możemy zgłosić reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego), albo do gwaranta z tytułu gwarancji, jeżeli została udzielona (najczęściej na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej). Warto pamiętać, że to konsument dokonuje wyboru, z jakiego tytułu zgłasza reklamację i sprzedawca nie może mu w tej kwestii niczego narzucać.

Przepisy i zasady reklamacji obowiązujące dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

 

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przepisy obowiązujące dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

 

Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym

 

Polubowne formy rozstrzygania sporów

 

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. ADR)

Klauzule niedozwolone

Ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi - działania UOKiK

Kredyty hipoteczne w CHF - kompendium wiedzy UOKiK

Kredyt konsumencki

Upadłość konsumencka

 

Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

 

Zastrzeganie utraconych dokumentów

 

UWAGA:
informacje dotyczące postępowań, toczących się wobec spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. (dawniej: Polska Energetyka Pro Sp. z o.o.) w związku z praktykami stosowanymi przez przedstawicieli handlowych spółki.

 

UWAGA:

Przedsiębiorstwa energetyczne: Energetyczne Centrum S.A. oraz Energia dla firm S.A. zaprzestały działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Ciągłość dostaw zarówno energii, jak i gazu, zostanie zachowana poprzez tzw. sprzedaż rezerwową w przypadku energii i sprzedaż awaryjną w przypadku gazu, jednak może się to wiązać z wyższymi rachunkami! Dlatego każdemu, kto miał dotychczas zawartą umowę z jedną ze wskazanych wyżej spółek, zalecamy jak najszybsze podpisanie nowej umowy z wybranym przez siebie sprzedawcą energii i/lub gazu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: link

Komunikaty w tej sprawie znajdują się również na stronach internetowych spółek:

Energetyczne Centrum S.A.

Energia dla firm S.A.

UWAGA: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 102/2018) w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Energetycznego Centrum S.A. - LINK

W zgłoszeniu wierzytelności wobec ww. firm pomocy udziela Stowarzyszenie Aquila.

 

SMS-y Premium - komunikat UOKiK

Ostrzeżenia konsumenckie UOKiK

 

Przydatne formularze:

Zgłoszenie reklamacji w trybie rękojmi:

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

 

Wniosek o interwencję do rzecznika konsumentów:

 

Wnioski o podjęcie interwencji należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez ePUAP - link.

Wnioski dostarczane poza platformą ePUAP można złożyć osobiście w siedzibie rzecznika, w Zespołach Obsługi Mieszkańców albo wysłać na adres korespondencyjny.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA:

RODO klauzula informacyjna MRK