PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

MAŁE GRANTY 2020 - nabór ofert w trybie 19a

MAŁE GRANTY 2020 - nabór ofert w trybie 19a
MAŁE GRANTY - ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie pozakonkursowym
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmn.) oraz Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i Zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,

Biuro Prezydenta ds. Kultury może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:

wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

 • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury powołuje 3-osobowy zespół, który w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego biorąc pod uwagę:

 1. a) czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi,
 2. b) czy zakres zadania dotyczy kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury lub dziedzictwa narodowego,
 3. c) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego,
 4. d) uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego,
 5. e) czy w budżecie Biura Prezydenta ds. Kultury są zabezpieczone środki finansowe w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu,
 6. f) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

UWAGA: Oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl. Warunkiem koniecznym do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej, wygenerowanego z systemu witkac.pl, czytelnie podpisanego (w przypadku braku pieczątki – imieniem i nazwiskiem) przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

W celu usprawnienia procesu oceny i wyboru wniosków, uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższego zalecenia:

Wypełnić tabelę (III. punkt 4, Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego) i opisać spodziewane rezultaty zadania w sposób adekwatny do przedstawionej oferty.

 1. W kosztorysie zadania (IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego) w drugiej kolumnie tabeli (Rodzaj kosztu) należy określić poprzez dodanie w nawiasie, zakres merytoryczny działania, którego realizację Oferent powierza podmiotowi niebędącemu stroną umowy (podmiotowi prawnemu, osobie prowadzącej działalność gospodarczą itp.).

Przez koszty finansowane ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, rozumie się m.in.: wszystkie środki finansowe otrzymane przez Oferenta na realizację zadania z innych źródeł publicznych (np. z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), od innych podmiotów oraz osób trzecich, środki pozyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw, składek, darowizn, bądź środki wypracowane przez organizację, które zostały przeznaczone na realizację danego projektu.

Przez wkład osobowy rozumie się:

 1. pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań;
 2. pracę społeczną członków Oferenta udokumentowaną oświadczeniami o wykonaniu powierzonych zadań.

Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego, Oferent bierze pod uwagę charakter czynności powierzonych wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych czynności oraz koszty, jakie musiałby ponieść zatrudniając odpłatny personel.

W kosztorysie oferty poszczególne czynności wykonywane przez jedną osobę nie mogą być częściowo finansowane z dotacji lub środków finansowych własnych, z innych źródeł (w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego), a częściowo wykonywane w ramach pracy społecznej członków lub świadczeń wolontariuszy.

Przez wkład rzeczowy rozumie się m.in.:

 1. a) nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenie etc.;
  b) zasób udostępniony lub usługa świadczona na rzecz Oferenta przez inny podmiot nieodpłatnie, planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.

W ramach kosztów projektu sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów projektu pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie oraz rozsądne koszty poniesione przez Oferenta w trakcie realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane to:

 1. koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu (np. wynagrodzenia artystów, uczestniczącego w projekcie personelu, koszty związane z organizacją wydarzeń artystycznych w ramach projektu);
 2. koszty publikacji i promocji;
 3. koszty zakupionego do celów realizacji projektu wyposażenia;
 4. koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu;
 5. koszty pokryte z wkładu osobowego – rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danej organizacji;
 6. koszty pokryte z wkładu rzeczowego.

Koszty niekwalifikowane to:

 1. koszty niezwiązane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);
 2. fundusze rezerwowe (rezerwy na pokrycie przyszłych zobowiązań), długi, odsetki od długów, długi nieściągalne;
 3. produkcja materiałów i publikacji w celu osiągnięcia zysku (dotyczy m.in. publikacji wydawnictw);
 4. podatek VAT (wyjątek: organizacja oświadczy, że nie jest w stanie odzyskać podatku VAT);
 5. koszty zastąpienia personelu delegowanego do realizacji projektu;
 6. wydatki związane z projektem, poniesione przez organizatora przed i po określonym w umowie terminie poniesienia wydatków;

Dotacje nie mogą być udzielone na:

 1. realizację projektu dofinansowanego w innym konkursie grantowym organizowanym przez Miasto Gdańsk lub który uzyskał finansowanie z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu;
 2. zakup nieruchomości;
 3. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych [podstawa prawna dotycząca inwestycji i środków trwałych art. 3 ust. 1 pkt. 15 i 16 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 351 z poźn. zmn.) oraz art. 16 a ust.1 w związku z art. 16 d ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 865 z późn. zmn.)];
 4. finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 5. działalność polityczną lub religijną.

Dofinansowanie zadania będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Informacja:

- w kwestiach merytorycznych: Małgorzata Koter, pok. 155, tel. (58) 323 65 17, Elżbieta Czekaj, pok. 123, tel. (58) 323 61 23

- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 116, tel. (58) 323 61 76.