PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych

A
A

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa


na realizację planowanego projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1737/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020 r.

wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych

Braki formalne podlegają uzupełnieniu w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy ofert w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku przy ul. Al. Gen. Hallera 16/18
w Gdańsku - sekretariat w dniach i godzinach pracy tj. poniedziałek-piątek  od 8.00 do 16.00.

Wykaz ofert, które wpłynęły w terminie składania ofert do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku przy ul. Al. Gen. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk
w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. Oferta spełniająca kryteria formalne przekazywana jest do oceny merytorycznej.

Do pobrania: 

Wykaz ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej (107.02 KB)