PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację w latach 2019 i 2020 zadania 3.13 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

A
A

Wynik oceny formalnej oraz wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 894/19 PMG z dnia 11 czerwca 2019 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Do pobrania:

-

Oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 09.07-11.07.2019 r., do Ogłaszającego konkurs do Sekretariatu Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Kartuska 5, II piętro. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie i miejscu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

 

Gdańsk, 08.07.2019r.

 

Piotr Kowalczuk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku