PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Gdańsk pod żaglami wiedzy”, składanego w trybie konkursu zamkniętego nr RPPM.03.02.01-IZ.00-22-002/21 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

A
A

Dokonuje się rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pn. „Gdańsk pod żaglami wiedzy”, składanego w trybie ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu zamkniętego nr RPPM.03.02.01-IZ.00-22-002/21 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1805/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 2020 r., w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 73/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2021 r.

W oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej do zawarcia partnerstwa w celu realizacji projektu wybrano następującego oferenta:

1) Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
KRS 0000273799.

 

Do pobrania: 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert. 

Monika Chabior (0)
Urząd Miejski w Gdańsku