PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych

A
A

Dokonuje się rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III” w ramach 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ogłoszonego zarządzeniem Nr 1737/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020 r., w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 31/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

Do pobrania: 

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy