PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzeniem Nr 302/21 PMG z dnia 10 marca 2021 r. - dogrywka

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w niżej wymienionych obszarach: 

8) Edukacja, oświata i wychowanie 

c) organizacja konferencji edukacyjnej

9) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

c) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej

12) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,w tym na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

c) Gdański Samorządowy Model Systemu Teleopieki Domowej

19) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych  

b) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych 

c) organizacja   działań   podnoszących   kwalifikacje   liderów   i   osób   działających w organizacjach pozarządowych w zakresie fundraisinguoraz komunikacji marketingowej

20)  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

j) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego

k) wspieranie inicjatyw w zakresie współpracy międzysektorowej.

 

Do pobrania: 

Wyniki oceny merytorycznej - dogrywka (140.04 KB)