PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

A
A

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018, poz. 1492).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu  o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

 • 2018 wynosi 124 390 zł
 • 2019 wynosi 310 000 zł
 • 2020 wynosi 310 000 zł 

Oferty można składać od dnia 30 sierpnia 2018 r do dnia 17 września 2018 r do godz: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 20 września 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np.wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (Program):  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA (READAPTACJA, REINTEGRACJA)

ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Zwiększanie dostępności i skuteczności specjalistycznych świadczeń, usług, interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień.

1.        

3.3./

2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE 

Realizacja wieloletnich (2018-2020) programów z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego, w tym informacja, terapia indywidualna, terapia grupowa, edukacja, psychoedukacja, porada, konsultacje, treningi umiejętności interpersonalnych, inne uzasadnione specyficznymi potrzebami uczestników programu oraz potrzebami środowiska.

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:
 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
479 390
(N)

w tym:

2018 - 59 390

2019 - 210 000

2020 - 210 000
X 2018-XII 2020

 osoby uzależnione, osoby zagrożone uzależnieniem od narkotyków, NSP

2.        

3.13./

3.3. (A)

ZADANIE ROCZNE

Zapewnienie pomocy psychologicznej
i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym intelektualnie, u których występują problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i opiekunom.

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:
 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

 

22 000 (A)

 

 

X-XII 2018

 

osoby niepełnosprawne intelektualnie
i członkowie ich rodzin

    3.

3.15./

3.3. (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Wieloletnie programy pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych, wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA- Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:
 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
243 000 (A)

w tym:

2018 - 43 000

2019 - 100 000

2020 - 100 000
X 2018-XII 2020

 
osoby z syndromem

DDA

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

W przypadku problemów technicznych z obsługą systemu informatycznego Witkac.pl istnieje możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego w celu wyjaśnienia wątpliwości. Terminy dyżurów:

 • 05.09.2018r. i 12.09.2018r. (środy) w godz. 15.00-17.00;
 • 06.09.2018r. i 13.09.2018r. (czwartki) w godz. 08.00-10.00.

Uwaga! Na spotkanie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerami telefonów: 58 323 67 30, 58 323 67 48, 58 323 67 79.