PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” - WRS

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” - WRS
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie Zarządzenia nr 277/2019 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 lutego 2019 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 18 marca do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

 

11) Edukacji, oświaty i wychowania: 55 100 zł
c) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych wspierających edukację dzieci niewidomych i niedowidzących: 55 100 zł

118130

 

8) współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców
Kibicowania: Organizowanie działania Klubu Kibica Niepełnosprawnego w roku 2019 kwotę – 45 000 zł, w roku 2020 roku kwotę – 45 000 zł, w roku 2021 kwotę – 45 000 zł

118130

 

16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 330 000 zł
b) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku Seniora i Parady Seniora: 100 000 zł
c) Gdański samorządowy model systemu Teleopieki Domowej (rozszerzenie pilotażu): 230 000 zł

118130
 
 
17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka: 650 463 zł
a) utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w tym prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z grup wyżej wymienionych: 500 463 zł
 
b) realizacja edukacji z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, prowadzenie szkoleń, warsztatów, przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych: 100 000 zł
118130

 

18 ) działalności na rzecz integracji cudzoziemców: 20 000 zł
b) wsparcie integracji beneficjentów programu rezydencji kulturowej ICORN w roku 2019 kwotę: 20 000 zł, w roku 2020 roku kwotę: 20 000 zł

118130
 
19) edukacji i integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych 35 950 zł
118130
 
23) realizacja założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej: 25 000 zł
118130
 
28) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn: 117 030 zł
a) w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, wspierających i wzmacniających kobiety i mężczyzn doświadczających dyskryminacji i wykluczenia, w tym szczególnie działań dotyczących przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć: 42 030 zł
b) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: 75 000 zł
 
118130
 
CZĘŚĆ II:
Realizacja zadań wynikających z „Budżetu Obywatelskiego”: „Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz”: 35 100 zł
118130
 
 
Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu na 2019_dogrywka1 (1.71 MB)