PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – dogrywka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – dogrywka
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS – dogrywka

Na podstawie Zarządzenia nr 409/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2023 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 24 marca 2023  r. do godziny 15.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

5) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców – 100 000 złotych
d) Wspieranie integracji w obszarze edukacji – wzmocnienie integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dzieciom z doświadczeniem migracyjnym – 100 000,00 złotych;

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 470 000 złotych
g) integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich – 370 000,00 złotych.

- Prowadzenie domów i klubów sąsiedzkich – 250 000,00 złotych

- Koordynacja działań Domu Sąsiedzkiego przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku (w wyniku konkursu do realizacji przedmiotowego zadania zostanie wyłoniony jeden podmiot – operator) – 120 000,00 złotych

- Działania z zakresu podnoszenia kompetencji, superwizji i uzupełniania kwalifikacji dedykowanych kadrze itp. - 50 000,00 złotych

h), i) wspieranie partnerstw o charakterze lokalnym i branżowym w dzielnicach oraz działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego – 50 000,00 złotych

11) Edukacja, oświata i wychowanie: - 40 000 złotych
c) Działania edukacyjne podnoszące poziom wiedzy na temat Gdańska wśród dzieci w wieku przedszkolnym – 40 000,00 złotych

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji: – 60 000 złotych
b) realizacja projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wrażliwość z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska – 60.000,00 złotych;

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link) 

 

Do pobrania: 

Zarządzenie 409_2023 (1.48 MB, pdf)