Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mały grant – oferta Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku

A
A

W dniu 10.09.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku, na realizację zadania publicznego pt. Wędrówki z Grassem – intermezzo. 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1339, zm. Dz. U. z 2016 poz. 239) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące. 

Do pobrania: 145-19a-2020-_wedrowki-z-grassem-intermezzo

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: malgorzata.koter@gdansk.gda.plelzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl 

 
Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.