PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mały grant – oferta Fundacji Kultury Wizualnej Chmura

A
A

W dniu 23.04.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Fundacji Kultury Wizualnej Chmura, na realizację zadania publicznego pt. ,,Nina Smolarz (1943–2014). Kalendarium". 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1339, zm. Dz. U. z 2016 poz. 239, Dz. U. z 2018 poz. 450, Dz. U. z 2019 poz. 688, Dz. U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące. 

Do pobrania:  16-19a-2021_-nina-smolarz-1943-2014-kalendarium 

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: malgorzata.koter@gdansk.gda.plelzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl 

 
Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

 

 

Małgorzata Koter (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury