PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Mały grant – oferta: Fundacji Hanseatica

Mały grant – oferta: Fundacji Hanseatica
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu  25.06.2024 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta:  Fundacji Hanseatica

na realizację zadania publicznego pt.  

II Gdański Salon Kulturalny – Warto tu być

 Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., 571) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od  02.07.2024r. może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

do pobrania:

74_19a_2023_ii_gdanski_salon_k (134.17 KB, pdf)
Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.