PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska.

A
A

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - uzależnienia

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2019 poz. 2365, 2020 poz. 322).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w latach 2021-2023:
7 888 331 zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych), w tym w  roku 2021 – 3 275 000 zł,  w roku 2022 – 2 888 333 zł, w roku 2023 – 1 724 998 zł.

 

Oferty można składać do dnia 8 grudnia 2020 r do godz.: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej opis zadania z linkiem do naboru w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty
i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 11 grudnia 2020 r. do godz. 15.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizuje cel: Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”

Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska

Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”

Cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska:  Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.

Lp.

Nr zadania

z Programu/ Nr zadania
z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADR

Cel Szczegółowy 1 Programu: Ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP

1.        

1.10./

2.2 (N)

 

ZADANIE REALIZOWANE W TRAKCIE ROKU 2021

Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych, doskonalenie kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii, w tym osób pracujących
z dziećmi i młodzieżą (wczesne rozpoznawanie zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznych), szkolenia różnych grup zawodowych.

Przejdź do generatora ofert — kopia
 

100 000 (N)

od dn. podpisania umowy (nie wcześniej niż od lutego 2021)

do max.

grudnia 2021 r.

personel medyczny, służby mundurowe, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, instruktorzy ZHP/ZHR, trenerzy sportowi, profilaktycy i inni

PROFILAKTYKA (UNIWERSALNA, SELEKTYWNA, WSKAZUJĄCA)

Cel Szczegółowy 2 Programu: Rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży

2.

2.3./
3.2.1 (A)

2.3.1 (N)

 

ZADANIE  REALIZOWANE W TRAKCIE ROKU 2021

Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
w szczególności programów rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia psychicznego.

Przejdź do generatora ofert — kopia

25 000 (A)

25 000 (N)

od dn. podpisania umowy (nie wcześniej niż od lutego 2021)

do max.

grudnia 2021 r.

rodzice/ opiekunowie dzieci i młodzieży

3.

2.10./

3.2.1 (A)

2.3.1 (N)

ZADANIE REALIZOWANE W TRAKCIE ROKU 2021

 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży przez:

a.        realizację programów rekomendowanych;

b.       prowadzenie profilaktycznych programów informacyjnych;

c.        prowadzenie profilaktycznych programów edukacyjnych - uczenie umiejętności społecznych i/lub prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp.;

d.       prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych (warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne itp.) stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

e.        organizowanie turnusów terapeutycznych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej;

f.        prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych;

g.       inne działania uzasadnione potrzebami/ aktualną sytuacją.

Przejdź do generatora ofert — kopia

60 000 (A)

60 000 (N)

od dn. podpisania umowy (nie wcześniej niż od lutego 2021)

do max.

grudnia 2021 r.

dzieci i młodzież oraz rodzice
i opiekunowie, osoby pracujące
z dziećmi

4.

2.11./

3.2.1 (A)

2.3.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzanie i udoskonalanie programów profilaktycznych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska (wzór umowy dotacyjnej
i  będąca załącznikiem do niej umowa na użyczenie samochodu stanowią załączniki Nr 5 i 12 do zarządzenia).

Przejdź do generatora ofert — kopia

dotacja
w postaci rzeczowej
- użyczenie samochodu

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

30 czerwca
2023

mieszkańcy

Gdańska

5.

2.15./

2.3.1 (N)

2.3.2 (N)

 

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzanie i udoskonalanie programu profilaktycznego realizowanego
w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk (wzór umowy dotacyjnej i  będąca załącznikiem do niej umowa na użyczenie samochodu stanowią załączniki Nr 5 i 12

do zarządzenia).

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

375 000 (N)

w tym:

2021 - 150 000

2022 - 150 000

2023 - 75 000

 

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

30 czerwca
2023

dzieci i młodzież

REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych

6.

3.1./
2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzanie oferty programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych, obejmujących m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, programy wymiany igieł i strzykawek oraz testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie
253 333
(N)

w tym:

2021 - 95 000

2022 - 95 000

2023 – 63 333

 

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby uzależnione czynnie biorące narkotyki drogą iniekcji, osoby będące
w programach leczenia substytucyjnego, osoby uzależnione żyjące
z HIV/AIDS, użytkownicy narkotyków

 

7.

3.2./

2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzanie oferty oraz zwiększanie liczby sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób
w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu,
a także wspieranie i poszerzanie oferty programów reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

453 333 (N)

 

w tym:

2021 - 170 000

2022 - 170 000

2023 – 113 333

 

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby zagrożone uzależnieniem, osoby uzależnione

(w trakcie terapii / po terapii)

8.

3.3./

2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej
i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Poszerzanie oferty oraz zwiększanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego, w tym dla kobiet w ciąży, kobiet
z małymi dziećmi.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

666 666 (N)

 

w tym:

2021 - 250 000

2022 - 250 000

2023 – 166 666

 

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby uzależnione, osoby zagrożone uzależnieniem

9.

3.4./

2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Programy z zakresu zapobiegania narkomanii dla osób współuzależnionych, w tym do osób doznających przemocy tj.: treningi umiejętności wychowawczych, zajęcia informacyjne, zajęcia edukacyjne, terapia indywidualna, grupa wsparcia, poradnictwo prawne, trening interpersonalny

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

400 000 (N)

 

w tym:

2021 - 150 000

2022 - 150 000

2023 – 100 000

 

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby współuzależnione

10.

3.5./

3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Prowadzenie w latach 2021-2023 kompleksowej, miejskiej poradni uzależnień, zapewniającej systemową opiekę terapeutyczną (grupową i indywidualną) oraz specjalistyczne świadczenia uzupełniające, w obszarze leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Rozszerzenie działań terapeutycznych o terapię i wsparcie dla swoistych/specyficznych grup odbiorców oraz zapewnienie szkoleń/superwizji dla kadry realizującej zadanie. Popularyzowanie metod leczenia mających naukowo dowiedzioną skuteczność.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

1 813 333 (A)

 

w tym

2021 - 680 000

2022 - 680 000

2023 – 453 333

 

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby uzależnione, współuzależnione, DDA, osoby z kręgu problemów alkoholowych, osoby przynależące do swoistych grup odbiorców

11.

3.6./

3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu  i/lub pomocy dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia, w tym osób doznających przemocy w rodzinie oraz popularyzowanie metod leczenia mających naukowo dowiedzioną skuteczność w tym m. in: indywidualna psychoterapia osób uzależnionych, programy ograniczania picia alkoholu, programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem, programy pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc, programy rehabilitacji dla osób uzależnionych programy psychoterapii współuzależnienia, programy pomocy psychologicznej.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

2 133 333  (A)

 

w tym

2021 - 800 000

2022 - 800 000

2023 – 533 333

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby uzależnione, współuzależnione, DDA, osoby
z kręgu problemów alkoholowych

12.

3.9./

3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

333 333 (A)

 

w tym

2021 - 200 000

2022 – 133 333

 

od lutego 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2022

ofiary przemocy domowej
(dorośli i dzieci)

13.

3.11./

3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Wsparcie działalności środowisk abstynenckich. Realizacja programów/projektów służących rehabilitacji - działań podtrzymujących zmianę
u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia terapeutycznego, utrwalających efekty leczenia, służących zdrowieniu oraz pomagających w podejmowaniu i realizacji zadań wynikających z pełnienia ról społecznych oraz integrujących osoby uzależnione ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

480 000 (A)

 

w tym

2021 - 180 000

2022 - 180 000

2023 – 120 000

 

od stycznia 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2023

osoby uzależnione
od alkoholu
i członkowie
ich rodzin

14.

3.13./

3.3 (A)

2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym intelektualnie, u których występują problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i opiekunom.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

160 000 (A)

 

w tym

2021 - 80 000

2022 - 80 000

 

od lutego 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia

2022

osoby niepełnosprawne intelektualnie
i członkowie ich rodzin

   15.

3.14./

3.3 (A)

 

ZADANIE WIELOLETNIE

Realizacja programów/projektów z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA- syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

250 000 (A)

 

w tym

2021 - 150 000

2022 – 100 000

 

od lutego 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 sierpnia
2022

osoby z syndromem DDA

   16.

3.17./

3.3 (A)

2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Kompleksowe Wsparcie Osób Zadłużonych – działania pomocowe skierowane do osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków w oparciu o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień.

Przejdź do generatora ofert — kopia

łącznie

300 000 (A/N)

 

w tym

2021 – 100 000

2022 - 100 000

2023 - 100 000

 

 

od lutego 2021 r.
(od dn. podpisania umowy)

do

31 grudnia

2023

osoby zadłużone,
u których występuje problem uzależnień  objęte działaniami Gdańskiego Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego

i Wsparcia Osób Zadłużonych

                     

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku
nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

  • Starszy Inspektor Joanna Buchholc, tel.: 58-323-67-48, e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl
  • Inspektor Edyta Kołakowska, tel.: 58-323-67-48, e-mail: edyta.kolakowska@gdansk.gda.pl