PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 pkt. 2,3,4,8,10, art.13 pkt 3 art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1492).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu  o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

 • 2019 wynosi 2 940 404,00 zł
 • 2020 wynosi 2 398 904,00 zł

Oferty można składać do dnia 10 grudnia 2018 r do godz: 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 13 grudnia 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizują cel Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.

Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cel główny Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 (Program):  Ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i/lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA / PROMOCJA ZDROWIA

Cel Szczegółowy 1 Programu: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

1.        

1.13./

2.2 (N)

ZADANIE ROCZNE

Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych, doskonalenie kompetencji osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania narkomanii, w tym osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (wczesne rozpoznawanie zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznych), szkolenia różnych grup zawodowych.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

155 000 (N)

I-XII 2019

personel medyczny, służby mundurowe, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, instruktorzy ZHP/ZHR, trenerzy sportowi, profilaktycy

PROFILAKTYKA

Cel Szczegółowy 2 Programu: Zmniejszenie popytu na używanie substancji psychoaktywnych, w tym NSP przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

1.       2.

2.3./

3.2.1 (A)

2.3.1 (N)

ZADANIE ROCZNE

Upowszechnianie i wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw
i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
w szczególności programów rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

26 725 (A)

50 000 (N)

I-XII 2019

rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży

2.       3.

2.7./

3.2.1 (A)

ZADANIE ROCZNE

Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/projektów/działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych
w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/ osób prezentujących zachowania problemowe/ ryzykowne.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

104 000 (A)

I-XII 2019

mieszkańcy Miasta Gdańska,
w szczególności dzieci
i młodzież, rodzice, opiekunowie, nauczyciele

3.       4.

2.12./

2.3.1 (N)

ZADANIE ROCZNE

Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, skierowanych do dzieci i młodzieży przez:

a) realizację programów rekomendowanych,

b) prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym od NSP i/ lub zajęć z elementami socjoterapii, terapii pedagogicznej, artterapii, itp.,

c) prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej,

d) prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych (warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne, itp.) stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej,

e) organizowanie turnusów terapeutycznych, stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej,

f) prowadzenie profilaktycznych programów rówieśniczych,

g) inne działania, uzasadnione potrzebami/aktualną sytuacją.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

105 775 (N)

I-XII 2019

dzieci i młodzież oraz

rodzice i opiekunowie,

osoby pracujące

z dziećmi

4.       5.

2.17./
3.2.2 (A)

ZADANIE ROCZNE

Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej – streetworking, partyworking.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

100 000 (A)

I-XII 2019

dzieci i młodzież, osoby bezdomne

5.       6.

2.14/

3.2.1 (A)

2.3.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszarzanie i udoskonalanie programów profilaktycznych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska (wzór umowy dotacyjnej i  będąca załącznikiem do niej umowa na użyczenie samochodu stanowią załączniki Nr 5 i 12 do zarządzenia).

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

dotacja
w postaci rzeczowej
- użyczenie samochodu

I 2019 - XII 2020

mieszkańcy Miasta Gdańska

6.       7.

2.18./
2.3.2 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Poszerzanie i udoskonalanie programu profilaktycznego realizowanego w miejscach
o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska
(wzór umowy dotacyjnej i  będąca załącznikiem do niej umowa na użyczenie samochodu stanowią załączniki Nr 5 i 12 do zarządzenia).

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie

290 000 (N)


w tym

 

2019 – 145 000
2020 – 145 000

I 2019 -
XII 2020

dzieci i młodzież

7.       8.

2.19./
3.2.2 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Prowadzenie wieloletnich oddziaływań i/ lub realizacja programów/projektów/działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej,
z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/ osób prezentujących zachowania problemowe/ ryzykowne.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
300 000 (A)

w tym

 

2019 -  150 000 2020 -  150 000

I 2019 -
XII 2020

środowiska kibiców

REDUKCJA SZKÓD, REHABILITACJA (READAPTACJA, REINTEGRACJA)

ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Zwiększanie dostępności i skuteczności specjalistycznych świadczeń, usług, interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień.

8.       9.

3.1./
2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, obejmująca m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, programy wymiany igieł
i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi - HIV, HBV, HCV, kiły itd.) oraz testowanie, w kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV, HCV), w tym stacjonarna wymiana igieł i strzykawek.
Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:

 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
180 000
(N)

w tym

 

2019 - 90 000
2020 - 90 000

I 2019 - XII 2020

osoby uzależnione, czynnie biorące narkotyki drogą iniekcji, osoby będące w programach leczenia substytucyjnego, osoby uzależnione, żyjące z HIV/AIDS, użytkownicy narkotyków

9.       10.

3.2./
2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Rozwijanie i wspieranie sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych (w lokalach mieszkalnych wynajmowanych na wolnym rynku albo z zasobów miasta Gdańska) dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

Programy postterapeutyczne, w tym prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób dorosłych, prowadzenie hostelu i mieszkania readaptacyjnego dla młodzieży, wsparcie procesu readaptacji, zajęcia informacyjno - edukacyjne, grupy rozwoju osobistego, warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupy zapobiegania nawrotom, interwencja kryzysowa, nauka zawodu, zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin.


Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:

 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
300 000
(N)

w tym

 

2019 - 150 000
2020 - 150 000


I 2019 - XII 2020

osoby zagrożone uzależnieniem, osoby uzależnione (w trakcie terapii/ po terapii)

11.

3.4./
2.4.1 (N)

ZADANIE WIELOLETNIE

Programy z zakresu zapobiegania narkomanii dla osób współuzależnionych, w tym: treningi umiejętności wychowawczych, zajęcia informacyjne, zajęcia edukacyjne, terapia indywidualna, grupa wsparcia, poradnictwo prawne, trening interpersonalny.


Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:

 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
240 000
(N)

w tym

 

2019 - 120 000
2020 - 120 000

I 2019 - XII 2020

osoby współuzależnione

 12.

3.5./
3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Prowadzenie w latach 2019-2020 kompleksowej, miejskiej poradni uzależnień, zapewniającej kompleksową opiekę terapeutyczną (grupową
i indywidualną) oraz specjalistyczne świadczenia uzupełniające, w obszarze leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Rozszerzenie działań terapeutycznych o terapię
i wsparcie dla swoistych/ specyficznych grup odbiorców oraz zapewnienie szkoleń/ superwizji dla kadry realizującej zadanie.


Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:

 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
1 400 000
(A)


w tym

 

2019 - 700 000
2020 - 700 000

I 2019 - XII 2020

osoby uzależnione, współuzależnione, DDA, osoby z kręgu problemów alkoholowych, osoby przynależące do swoistych grup odbiorców

 13.

3.6./
3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Zwiększenie dostępności do terapii uzależnień
i współuzależnienia od alkoholu, w tym m.in: indywidualna psychoterapia osób uzależnionych, programy ograniczania picia alkoholu, programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem, programy pomocy psychologicznej
i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc, programy rehabilitacji dla osób uzależnionych programy psychoterapii współuzależnienia, programy pomocy psychologicznej.

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:

 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
1 407 808
(A)

w tym

 

2019 – 703 904
2020 – 703 904

I 2019 - XII 2020

osoby uzależnione, współuzależnione, DDA, osoby z kręgu problemów alkoholowych

 14.

3.9./
3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:

 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
400 000
(A)

w tym

 

2019 - 200 000
2020 - 200 000

I 2019 - XII 2020

ofiary przemocy domowej
(dorośli i dzieci)

 15.

3.11./
3.3 (A)

ZADANIE WIELOLETNIE

Realizacja programów/ projektów służących rehabilitacji - działań podtrzymujących zmianę
u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia terapeutycznego, utrwalających efekty leczenia, służących zdrowieniu oraz pomagających
w podejmowaniu i realizacji zadań wynikających
z pełnienia ról społecznych oraz integrujących osoby uzależnione ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem (wsparcie działalności klubów abstynenta).

Ponadto wyłonieni Realizatorzy zobowiązani będą do podawania w sprawozdaniach końcowych:

 • średniego czasu oczekiwania na pomoc terapeutyczną, interwencyjną, specjalistyczną (wg. skali: na bieżąco, do 1 tygodnia, do 2 tygodni, do 3 tygodni, do 4 tygodni, do 2 m-cy, do 3 m-cy, do 4 m-cy, do 5 m-cy, do 6 m-cy, powyżej 6 m-cy);
 • opinii osób korzystających z pomocy dotyczącej uzyskanych usług (wg. skali: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony, bardzo niezadowolony). Źródłem informacji o wartości wskaźnika powinny być ankiety ewaluacyjne przeprowadzone pośród odbiorców zadania.
Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

łącznie
280 000
(A)

w tym

 

2019 - 140 000
2020 - 140 000

I 2019 - XII 2020

osoby uzależnione
od alkoholu
i członkowie ich rodzin


Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:


II PONADTO:


Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

W przypadku problemów technicznych z obsługą systemu informatycznego Witkac.pl istnieje możliwość indywidualnego spotkania z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego w celu wyjaśnienia wątpliwości. Terminy dyżurów:

 • 28.11.2018 r. i 05.12.2018 r. (środy) w godz. 15.00-17.00;
 • 29.11.2018 r. i 06.12.2018 r. (czwartki) w godz. 08.00-10.00.

Uwaga! Na spotkanie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerami telefonów: 58 323 67 30, 58 323 67 48, 58 323 67 79.