PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” - WRS

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1913/2018 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać od dnia 22 listopada 2018 r do dnia 13 grudnia 2018 r do godz: 16:00

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:


8) współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców Kibicowania: Organizowanie działania Klubu Kibica Niepełnosprawnego w roku 2019 kwotę: 45 000 zł, w roku 2020 roku kwotę: 45 000 zł, w roku 2021 kwotę: 45 000 zł

104277


11) edukacja, oświata i wychowanie: 25 000 zł:

b) organizacja koncertu finałowego kończącego edycję Akademii Gdańskich Lwiątek;

104277


12) wypoczynek dzieci i młodzieży: 600 000 zł:

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej:

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów: 250 000 zł,

- organizacja półkolonii oraz zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim: 350 000 zł;

104277


16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 350 000 zł

b) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku Seniora i Parady Seniora: 100 000 zł

c) Gdański samorządowy model systemu Teleopieki Domowej (rozszerzenie pilotażu): 250 000 zł

104277


17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka: 650 463 zł

a) utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w tym prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z grup wyżej wymienionych: 550 463 zł

b) realizacja edukacji z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, prowadzenie szkoleń, warsztatów, przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych: 100 000 zł

104277


18 ) działalności na rzecz integracji cudzoziemców: 40 000 zł

b) wsparcie integracji beneficjentów programu rezydencji kulturowej ICORN w roku 2019 kwotę: 40 000 zł, w roku 2020 roku kwotę: 40 000 zł

104277


19) edukacji i integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych: 50 000 zł

104277


20) promocja i organizacja wolontariatu: 130 000 zł

b) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji: 65 000 zł,

c) organizacja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu: 50 000 zł

e) promocja wolontariatu w szkołach: 15 000 zł

104277


21) działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje: 100 000 zł

a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych,

b) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych

na zadania a) i b) łączna kwota: 90 000 zł

c) organizacja debat, seminariów i konferencji: 10 000 zł

104277


22) wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 963 000 zł

c) prowadzenia dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku, w roku 2019

kwotę: 35 000 zł, w roku 2020 roku kwotę: 35 000 zł, w roku 2021 kwotę: 35 000 zł

e) wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom – w roku 2019 kwotę: 150 000 zł, w roku 2020 roku kwotę: 150 000 zł, w roku 2021 kwotę: 150 000 zł

104277


f) działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw: 150 000 zł

h) wspieranie partnerstw o charakterze lokalnym w dzielnicach: 10 000 zł

i) wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach: 80 000 zł

j) działania wspomagające rozwój demokracji w tym rozwój dialogu obywatelskiego: 13 000 zł

k) wspieranie inicjatyw w zakresie współpracy międzysektorowej: 25 000 zł

104277


g) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów

lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich: 500 000 zł

104277


23) realizacja założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej: 100 000 zł

104277


24 ) wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności: 25 000 zł

104277


25) pozostała działalność: - 65.000 zł

104277


28) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn: 200 000 zł

a) w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, wspierających i wzmacniających kobiety i mężczyzn doświadczających dyskryminacji i wykluczenia, w tym szczególnie działań dotyczących przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć: 100 000 zł

b) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: 100 000 zł

104277Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu na 2019 (1.54 MB)


Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy