PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2020, 2021 i 2022 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2020, 2021 i 2022 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1492, z 2019r. poz. 447).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570), spełniające kryteria oceny wskazane
w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2020 wynosi 871 227 ,00 zł
  • 2021 wynosi 800 000,00 zł
  • 2022 wynosi 800 000,00 zł

Oferty można składać do dnia 6 grudnia 2019 r do godz: 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 11 grudnia 2019 r. do godz. 17.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

 PO Zdrowie Publiczne i Sport:
Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie ”.
Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.
Cel operacyjny: II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”.

 PO Integracja Społeczna i Aktywizacja Obywatelska:
Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

 PO Edukacja:
Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „ Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego
w Gdańsku.

Lp.

nr zadań
z NPZ
w ramach celu operacyjnego 3/cel główny, cel szczegółowy
i nr zadań
z NPOZP

Nr zadania w Programie oraz opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

1.        

zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.7/ cel główny 2,  cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE WIELOLETNIE

1.2 Promocja zdrowia psychicznego, w tym między innymi:
- 1.2.1 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości o prawidłowym rozwoju psychicznym, kształtowaniu osobowości, charakteru, budowaniu dojrzałości psychicznej.

- 1.2.2 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących psychospołecznych aspektów zdrowia.

- 1.2.3 Opracowanie i realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, depresji, prób samobójczych i innych trudności psychicznych.

- 1.2.4 Inicjowanie projektów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającym dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 1.2.5 Opracowanie i wdrożenie pakietu działań mających na celu podniesienie poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży przez kreowanie harmonijnego rozwoju, kształtowanie umiejętności i struktur psychicznych, umiejętności społecznych, podnoszenie odporności i poprawę funkcjonowania emocjonalnego.

- 1.2.6 Realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym.

  • 1.2.7 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych dotyczących seksualności i jej znaczenia w życiu człowieka.
Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

 

 

601 227

2020 - 201 227

2021 - 200 000

2022 – 200 000

 

 

 

 

 

 

II 2020-XII 2022

 

Bezpośredni i pośredni:

rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska;

mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

 

2.        

zadania 1.6, 2.6, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16/ cel główny 1,  cel szczegółowy b zadanie 2, cel szczegółowy c zadanie 1

ZADANIE WIELOLETNIE
 1.4 Promocja zdrowego środowiska życia i pracy, w tym między innymi:

1.4.1 Inicjowanie działań w zakresie wsparcia dorosłych w pełnieniu ról społecznych (rodzinnych, opiekuńczych, zawodowych).

1.4.2 Inicjowanie i realizacja działań z zakresu wdrażania programów promocji zdrowia psychicznego w środowisku pracy min. przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu i przeciwdziałania mobbingowi.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

 

 

345 000

2020 - 95 000

2021 - 125 000

2022 – 125 000

 

II 2020-XII 2022

 

Bezpośredni i pośredni:  rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska;

mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi;

podmioty wykonujące zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

3.        

zadania 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 / cel główny 1, cel szczegółowy e zadanie  2

ZADANIE WIELOLETNIE
2.3 Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu
, w tym między innymi:
- 2.3.1 objętych systemem edukacji.
- 2.3.2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

 

 

 

495 000

2020 - 145 000

2021 - 175 000

2022 – 175 000

 

 

 

 

II 2020-XII 2022

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku.

4.        

zadania 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12,  2.13, 2.15, 2.16/ cel główny 1, cel szczegółowy a zadanie 1,  cel szczegółowy b zadanie 1

 

ZADANIE WIELOLETNIE
 2.4.2 Realizacja pilotażowych programów psychiatrii środowiskowej.

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

 

345 000

2020 - 95 000

2021 - 125 000

2022 – 125 000

II 2020-XII 2022

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Szczegółowy 3 Programu: Integracja - utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości.

5.        

zadania 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12,  2.13, 2.15, 2.16/ cel główny 1, cel szczegółowy a zadanie 1,  cel szczegółowy b zadanie 1

 

ZADANIE WIELOLETNIE
3.3 Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla adresatów Programu, w tym:
- 3.3.2 psychiatrii środowiskowej
- 3.3.3 zespołów leczenia środowiskowego
- 3.3.4 zespołów interwencyjnych
- 3.3.5 terapii środowiskowej
- 3.3.8 grup samopomocowych i grup wsparcia
- 3.3.9 teleopieki i innych technologii mogących być zastosowanych w środowisku
- 3.3.10 działań wolontariackich
- 3.3.11 innych form wsparcia odpowiadających na specyficzne potrzeby adresatów Programu

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

500 000

2020 - 150 000

2021 - 175 000

2022 – 175 000

 

II 2020-XII 2022

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Szczegółowy 4 Programu: Koordynacja i  zarządzanie – zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

6.        

zadanie 1.3, 3.6 / cel główny 1, cel szczegółowy d zadanie 3, 4

ZADANIE ROCZNE

Poszerzenie działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego informującego o dostępnych usługach z zakresu zdrowia

psychicznego, w tym. między innymi:

- prowadzenie i aktualizowanie bazy internetowej w zakresie dostępnej oferty wsparcia

- aktualizowanie informatora o dostępnej ofercie wsparcia

-prowadzenie infolinii dotyczącej dostępnej oferty wsparcia

-prowadzenie konsultacji kierującej do właściwej formy pomocy

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

 

85 000

2020 – 85 000

II - XII 2020

 

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

7.        

zadania 1.3, 2.2, 2.7, 2.11/ cel główny 2, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE ROCZNE

4.4 Wspieranie działań edukacyjnych, podnoszenia wiedzy i kompetencji oraz wsparcie (superwizja, szkolenia,

programy edukacyjne) kadry podmiotów zaangażowanych w działania związane z ochroną zdrowia

psychicznego (z obszaru ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, mieszkalnictwa, wymiaru

sprawiedliwości, decydentów, środowisk naukowych, akademickich i innych).

Przejdź do generatora ofert — kopia
Przejdź do generatora ofert — kopia
brak autora

 

100 000

2020 – 100 000

II - XII 2020

 

Bezpośredni:
podmioty wykonujące zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

               

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

  • Adrianna Jaworska, tel.: 58-323-67-79, e-mail: adrianna.jaworska@gdansk.gda.pl