PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 2365, 2020 r. poz. 322 ).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), spełniające kryteria oceny wskazane
w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2021 wynosi 1 000 000,00 zł
  • 2022 wynosi 1 000 000,00 zł
  • 2023 wynosi 1 000 000,00 zł

Oferty można składać do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 10 grudnia 2020 r. do godz. 16.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus: PO Zdrowie Publiczne i Sport:  

Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie”. Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień” Cel operacyjny: II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”. 

PO Integracja Społeczna i Aktywizacja Obywatelska:  

Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób” 

Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej” Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”  PO Edukacja:  

Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”. 

Cel operacyjny I.3. „Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”. 

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.   

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa. 

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku. 

Lp. 

Nr zadań z NPZ w ramach celu operacyjnego  

3/cel główny, cel szczegółowy i nr zadań z  

NPOZP/Nr zadania z  

Programu 

Opis zadania konkursowego 

Kwota PLN 

Termin 

BENEFICJENCI 

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

1.

1.3, 1.5, 1.6, 2.1,

2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

2.7, 2.10, 2.13 /

1.b.2, e.2 / 1.2

ZADANIE WIELOLETNIE

Promocja zdrowia psychicznego

Realizacja projektów informacyjno-

edukacyjnych oraz działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie samobójstwom wśród

dzieci i młodzieży

Realizacja projektów informacyjno-

edukacyjnych oraz działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie samobójstwom wśród osób dorosłych i seniorów, z uwzględnieniem potrzeby i sytuacji mężczyzn oraz kobiet.

 Link do generatora ofert

 

 

 

 

2021  – 180 000

2022  – 180 000

2023  – 180 000

I 2021 – XII 2023

 

Bezpośredni: mieszkanki

i mieszkańcy

Gdańska w trudnościach i kryzysach

psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny,

opiekunowie

i otoczenie społeczne w Gdańsku.

 

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

2.

1.5, 1.6, 2.3, 2.4,

2.5, 2.6, 2.13 /

1.a.1, b.1,2 / 2.2

ZADANIE WIELOLETNIE

Prowadzenie kompleksowych

działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin

i opiekunów oraz otoczenia.

Realizacja działań mających na celu wsparcie i poprawę jakości życia osób w żałobie, zmagających się ze stratą osoby bliskiej.

Link do generatora ofert

 

 

 

 

2021  – 200 000

2022  – 200 000

2023  – 200 000

 

 

 

 

I 2021 – XII 2023

 

Bezpośredni: mieszkanki

i mieszkańcy

Gdańska w trudnościach i kryzysach

psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie

i otoczenie społeczne w Gdańsku.

3.

2.1, 2.4, 2.6 /1.b 1, 2 / 2.2

ZADANIE WIELOLETNIE

Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin i

opiekunów oraz otoczenia.

 

Realizacja działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych kryzysem psychicznym, w tym

zagrożonych samobójstwem

 

Realizacja działań interwencyjnych na rzecz osób dorosłych dotkniętych kryzysem psychicznym, w tym zagrożonych samobójstwem z uwzględnieniem potrzeby i sytuacji mężczyzn oraz kobiet.

Link do generatora ofert

2021          – 300 000

2022          – 300 000

2023          – 300 000

I 2021 – XII 2023

 

Bezpośredni: mieszkanki

i mieszkańcy

Gdańska w trudnościach i kryzysach

psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny,

opiekunowie

i otoczenie społeczne w Gdańsku.

Cel Szczegółowy 3 Programu: Integracja – utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości.

 

4.

1.3, 2.1, 2.4, 2.6

/1.a.1, b.1, 2 /

3.3

ZADANIE WIELOLETNIE

Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla adresatów Programu

Realizacja projektów mających na celu poprawę jakości życia oraz funkcjonowania psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością (w tym także wsparcie osób z niepełnosprawnością pozostających pod opieką tych osób). 

Link do generatora ofert

 

2021          – 120 000

2022          – 120 000

2023          – 120 000

 

I 2021 – XII 2023

 

Bezpośredni: mieszkanki

i mieszkańcy

Gdańska w trudnościach i kryzysach

psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny,

opiekunowie

i otoczenie społeczne w Gdańsku.

5.

1.3, 2.1, 2.4, 2.6

/1.a.1, b.1, 2 /

3.3

ZADANIE WIELOLETNIE

Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla adresatów Programu

Realizacja działań mających na celu wsparcie w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania, a także ich rodzin i otoczenia. 

 Link do generatora ofert

2021          – 200 000

2022          – 200 000

2023          – 200 000

I 2021 – XII 2023

 

Bezpośredni: mieszkanki

i mieszkańcy

Gdańska w trudnościach i kryzysach

psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

  • Magda Rychlicka-Tomczyk, tel.: 58-323-70-69,
    e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl