PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2025.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021 - 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2025.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 2365, 2020 r. poz. 322 ).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), spełniające kryteria oceny wskazane
w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2021 wynosi 2 700 000,00 zł
  • 2022 wynosi 1 650 000,00 zł
  • 2023 wynosi 1 650 000,00 zł

Oferty można składać do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 15:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 9 grudnia 2020 r. do godz. 17.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadanie konkursowe realizuje cele: Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus:

 

PO Zdrowie Publiczne i Sport:

Cel operacyjny II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie”.

Cel operacyjny II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.

Cel operacyjny II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”.

 

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 1 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń.

 

Cel Operacyjny 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

1.       

1.1 / 1.2

Program zdrowotny w zakresie prewencji
i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Główne działania:

·        przeprowadzenie kompleksowego badania  przesiewowego   w populacji 6,9-11 i 14-latków z Gdańska w trzech kolejnych latach,

·        przeprowadzenie interwencji przesiewowej i edukacyjnej u około 70% dzieci w wybranych rocznikach,

·        przekazanie dzieciom indywidualnego planu postępowania zdrowotnego z rekomendacjami dotyczącymi stylu życia w zakresie aktywności fizycznej, żywienia,

Link do generatora ofert

2021

– 800 000,00

 

I.2021 – XII. 2021

Odbiorcy bezpośredni:

Dzieci w wieku 6 lat, 9-11 lat oraz 14 lat, system badań zgodny z rokiem szkolnym

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

2.       

1.1 / 1.2

Długofalowa ocena skuteczności Programu 6-10-14 dla Zdrowia oraz innych programów miejskich dedykowanych populacji pediatrycznej.

 

Główne działania:

·        Przeprowadzenie badania w populacji 18-latków (młodzież urodzona między 2002 a 2004 rokiem),

·        Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących stylu życia, zachowań zdrowotnych, zachowań ryzykowanych oraz czynników ryzyka u młodzieży. Badanie będzie przeprowadzone na początku interwencji zdrowotnej,

·        Przekazanie każdej przebadanej osobie  indywidualnego planu postępowania zdrowotnego. Przygotowanie w formie karty wyniku informacji zwrotnej o ocenie badanych parametrów oraz przekazanie materiałów edukacyjnych wzmacniających pozytywne zachowania prozdrowotne oraz informacji o ewentualnych deficytach zdrowotnych wraz z zaleceniami.

Link do generatora ofert

2021

– 250 000,00

I.2021 – XII. 2021

Odbiorcy bezpośredni:

młodzież 18-letnia (17,5-18,5 r.ż. system badań zgodny z rokiem szkolnym – uczniowie badani w II-III klasie szkoły średniej (dot. młodzieży uczącej się wg schematu przed reformą oświaty) lub w III klasie szkoły średniej (dot. młodzieży uczącej się wg schematu wprowadzonego przez reformę oświaty) - uczniowie szkół średnich z terenu miasta Gdańska. Niezbędnym kryterium kwalifikacji będzie zgoda rodziców i młodzież (w przypadku <18l.) lub tylko zgoda młodzieży (>18l.) na przeprowadzenie badania przesiewowego

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne

 

 

WSPARCIE PROKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3  Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025:  Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym)

 

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia (NPZ):  Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

 

Cel Operacyjny 6 Narodowego Programu Zdrowia (NPZ):  Poprawa zdrowia prokreacyjnego

 

3.

3.5 / 3.1

Moduł wsparcia psychologicznego - skierowany do osób obawiających się niepowodzeń w zakresie prokreacji,
z doświadczeniami w niepowodzeniach prokreacyjnych (ciąże naturalne i z procedur wspomaganych), będących w ciąży oraz
w okresie połogu, osób chorych onkologicznie (w związku z procedurą zabezpieczenia materiału genetycznego), przewiduje się
(w zależności od zgłaszanych potrzeb) m.in: konsultacje grupowe, konsultacje par, konsultacje indywidualne, moderowanie grup wsparcia.

 

Pomoc psychologiczna w niepowodzeniach ciążowych – różnego rodzaju poronieniach, poronieniach nawykowych, przedwczesnych porodach, zgonach śród- i poporodowych, jako wydarzeniach traumatycznych, urazowych.

Pomoc psychologiczna w leczeniu niepłodności – celem unikania odczuwania długofalowo psychospołecznych skutków niepłodności w swoim życiu; w sytuacjach nie radzenia sobie z długim okresem diagnostyki
i długim leczeniem oraz stanem niepewności, co do rokowań, w trudnościach emocjonalnych i adaptacyjnych do swoich niespełnionych celów rodzicielstwa, w przypadku długotrwałego stresu jaki towarzyszy leczącym się z niepłodności parom.

 

Pomoc psychologiczna w ciąży i w okresie okołoporodowym – przy wystąpieniu zaburzeń u osób, które dotychczas nie chorowały psychicznie.

 

W/w zadania realizowane zgodnie z opisem programu i materiałami, stanowiącymi Załącznik nr 12  wraz z ankietami, stanowiącymi Załącznik nr 13 i 14 do Zarządzenia o konkursie.

link do generatora ofert

 

łącznie:

450.000,00

w tym:

2021 – 150.000,00

2022 –150.000,00

2023 –150.000,00

 

 

 

I 2021 -XII 2023

Odbiorcy bezpośredni:

wszyscy mieszkańcy Gdańska,

zmagający się
z trudnościami dotyczącymi prokreacji

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

4.

3.5/ 6.4

Moduł medyczny - leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gdańska w latach 2017-2020.

Pary (formalne i nieformalne) niemogące zrealizować planów rozrodczych przez naturalną koncepcję, które wyczerpały inne drogi leczenia niepłodności, bądź stosowanie ich jest bezcelowe, rozliczające się (oboje)
z podatków z Urzędem Skarbowym w Gdańsku (weryfikacja na podstawie ostatniej rozliczonej deklaracji PIT), które ponadto spełniają następujące kryteria:

1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (warunkowo do 42 lat, w tym kobiety
z chorobą nowotworową) oraz odpowiednim poziomem hormonu AMH powyżej 0,7ng/ml oraz co najmniej z trzema pęcherzykami obecnymi w jajniku; kobiety poddawane leczeniu gonadotoksycznemu – od 18 roku życia, wiek mężczyzn nie jest określony,

2. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zgodnie
z Ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku,

3.wypełniły oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia stanowiące o pozostawaniu
w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art.2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Rekrutacja adresatów zadania będzie prowadzona przez jego realizatora/ realizatorów.

Link do generatora ofert

 

łącznie:

4 500.000,00

w tym:

2021 –
1 500.000,00

2022 –
1 500.000,00

2023 –
1 500.000,00

 

 

 I 2021 -XII 2023

 

Odbiorcy bezpośredni:

Mieszkańcy Gdańska

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych

  • Magda Rychlicka-Tomczyk, tel.: 58-323-70-69,
    e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl