PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025

Konkurs ofert na realizację w latach 2022 – 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2022 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2022 r., poz. 1608) oraz art. 48b ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2022 r. poz. 1608), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2023 wynosi 1 150 000,00 zł
  • 2024 wynosi 100 000,00 zł
  • 2025 wynosi 100 000,00 zł

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym omówione zostaną zadania konkursowe, procedura konkursowa i terminy oraz kwestie, na co zwracać uwagę przy składaniu ofert, a także udzielone zostaną odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące procedury konkursowej.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na platformę MS Teams 8 grudnia 2022 r. w godzinach od 15:00 do 16:00. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:

________________________________________________________________________________
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Identyfikator spotkania: 382 181 203 460
Kod dostępu: jiuDJZ
 
____________________________________________________________
 

Oferty można składać do dnia 13 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej zadanie z linkiem do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

ZMNIEJSZANIE RYZYKA ROZWOJU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

Cel Szczegółowy 1 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Zmniejszenie ryzyka występowania schorzeń.

 

Cel Operacyjny 1 Narodowego Programu Zdrowia: Profilaktyka nadwagi i otyłości.

1.        

1.1 / 1.14

Program zdrowotny w zakresie prewencji
i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych
u dzieci i młodzieży.

Główne działania - zgodnie z założeniami do Programu określonymi w załączniku Nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

Przejdź do generatora ofert

800 000,00

 

II – XII 2023

Odbiorcy bezpośredni:

Dzieci w wieku 6 lat, 9-11 lat oraz 14 lat, system badań zgodny z rokiem szkolnym.

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne.

2.        

1.1 / 1.14

Długofalowa ocena skuteczności Programu 6-10-14 dla Zdrowia oraz innych programów miejskich dedykowanych populacji pediatrycznej.

 

Główne działania:

·         przeprowadzenie badania w populacji 18-latków (młodzież urodzona między 2004 a 2006 rokiem),

·         przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących stylu życia, zachowań zdrowotnych, zachowań ryzykowanych oraz czynników ryzyka u młodzieży. Badanie będzie przeprowadzone na początku interwencji zdrowotnej,

·         przekazanie każdej przebadanej osobie  indywidualnego planu postępowania zdrowotnego. Przygotowanie w formie karty wyniku informacji zwrotnej
o ocenie badanych parametrów oraz przekazanie materiałów edukacyjnych wzmacniających pozytywne zachowania prozdrowotne oraz informacji o ewentualnych deficytach zdrowotnych wraz z zaleceniami.

 

Przejdź do generatora ofert

250 000,00

II – XII 2023

Odbiorcy bezpośredni:

młodzież 18-letnia (17,5-18,5 r.ż. system badań zgodny
z rokiem szkolnym – uczniowie szkół ponadpodstawowych
z terenu miasta Gdańska. Niezbędnym kryterium kwalifikacji będzie zgoda rodziców
i młodzieży (w przypadku <18l.) lub tylko zgoda młodzieży (>18l.) na przeprowadzenie badania przesiewowego.

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne
i globalne.

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV/AIDS

ORAZ WSPARCIE FUNKCJONOWANIA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS,

ICH RODZIN I BLISKICH

Lp.

Nr zadania z Programu/Nr celu i zadania z NPZ

Opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

(klient/odbiorca)

EDUKACJA ZDROWOTNA

Cel Szczegółowy 3 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

 

3.      

3.7 / 4.1

Przeprowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych nt. HIV/AIDS dla młodzieży gdańskich szkół średnich przez realizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, poradnictwa, konsultacji.

 

Przejdź do generatora ofert

łącznie:

135 000,00

w tym:

2023 –

45 000,00

2024 –

45 000,00

2025 –

45 000,00

 

II 2023 - XII 2025

Odbiorcy bezpośredni:

młodzież ze szkół ponadpodstawowych Miasta Gdańska.

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne.

4.        

3.7 / 4.1

Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową skierowanych do  wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami
i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej

m.in.: opracowanie projektu/ów kampanii wraz z jej/ich elementami, opracowanie i wydanie różnorodnych materiałów informacyjnych, publikacji, upowszechnienie przekazu kampanijnego w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) i w mediach branżowych, organizowanie stoisk informacyjnych połączonych z rozdawnictwem materiałów edukacyjnych, dystrybucja materiałów kampanijnych, inne działania związane z kampanią.

 

Przejdź do generatora ofert

łącznie:

75 000,00

w tym:

2023 –

25 000,00

2024 –

25 000,00

2025 –

25 000,00

 

II 2023 - XII 2025

 

Odbiorcy bezpośredni:

mieszkanki
i mieszkańcy Miasta Gdańska.

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne,

ponadregionalne i globalne.

KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Cel Szczegółowy 3 Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021- 2025: Rozwój kompetencji zdrowotnych na wszystkich etapach życia i we wszystkich pełnionych rolach (zdrowa matka, zdrowe dziecko, zdrowy człowiek w wieku produkcyjnym, zdrowy senior)

 

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ): Promocja zdrowia psychicznego

5.        

3.9 / 3.1

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych

Przejdź do generatora ofert

łącznie:

45 000,00

w tym:

2023 –

15 000,00

2024 –

15 000,00

2025 –

15 000,00

 

II 2023 - XII 2025

 

Odbiorcy bezpośredni:

osoby zakażone wirusem HIV, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska.

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

6.        

3.9/ 3.1

Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych

Przejdź do generatora ofert

 łącznie:

45 000,00

w tym:

2023 –

15 000,00

2024 –

15 000,00

2025 –

15 000,00

II 2023 - XII 2025

Odbiorcy bezpośredni:

osoby zakażone wirusem HIV, mieszkanki
i mieszkańcy Gdańska.

 

Odbiorcy pośredni:

ich otoczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne i globalne.

 

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy dostarczyć wygenerowane z systemu potwierdzenie złożenia oferty do Ogłaszającego konkurs w terminie do 16 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 

II PONADTO:

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych