PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego
Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku meldunkowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. (Dz.U. poz. 1407) zmieniona została ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm.). Wskazana ustawa wprowadza ułatwienia przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego polegające na:

  • zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw członkowskich Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej  na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy;
  • zniesieniu obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • wprowadzeniu możliwości automatycznego wymeldowania podczas zgłaszania zameldowania w nowym miejscu;
  • wydłużeniu z 4 do 30 dni terminu na realizację obowiązku zameldowania;
  • wprowadzeniu możliwości wykonania formalności meldunkowych przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, zgodnie z art.33 §2  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Pełnomocnik dokonując czynności meldunkowej załącza do formularza meldunkowego oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN. Pełnomocnictwo wymagane jest również od członka najbliższej rodziny, przy czym czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej;
  • odstąpieniu od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  • wprowadzeniu obowiązku zgłoszenia czasowego wyjazdu za granicę dopiero przy nieobecności trwającej dłużej niż 6 miesięcy;
  • zniesieniu obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy w zakresie kontroli spełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • zniesieniu sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. 

Procedury postępowania w zakresie dopełniania obowiązku meldunkowego zostały opisane pod hasłem: MELDUNKI