PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie w sprawie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, ul. Jabłoniowa 55 w Gdańsku

Zawiadomienie w sprawie budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, ul. Jabłoniowa 55 w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z póź. zm.)

ZAWIADAMIAM

1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ”Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 242/1 i 242/2 obr. 048 przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku”,

2. że dla w/wym przedsięwzięcia pismem z dnia 01 lutego 2019r. nr WUiA-V.6740.2220-2.2018.AB.433127 zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska jako właściwego do jej wydania, po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku,

3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wnoszeniu uwag i wniosków w sprawie w terminie 30 dni, które zostaną rozpatrzone przez organ uzgadniający,

4. o możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem, wyrażonego licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w sprawie.

Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co do której toczy się postępowanie, można składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk lub kierować na adres internetowy: wuia@gdansk.gda.pl, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk, w pokoju nr 459 w poniedziałki 8.00-16.00, w środy 8.00-17.00, w czwartki 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz w piątki 8.00-15.00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Anna BiałeckaUrząd Miejski w GdańskuWydział Urbanistyki i ArchitekturyReferat Architektury - Wrzeszcz
Anna Białecka - najnowsze