PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 lutego 2013 r.

XXXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 lutego 2013 r.
XXXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXVsesjaRMG (125.5 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10  Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XXXV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 lutego 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 807);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

             Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 808);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 813);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

            Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki  Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej w mieście Gdańsku  (druk 788);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku (druk 766);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku (druk 789);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa, wschodnia strona ulicy Koziorożca II w mieście Gdańsku (druk 790);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej - rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku (druk 803);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)   w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/530/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku (druk 802);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 801);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska- Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury  

 11)  w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego w Gdańsku (druk 814);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska- Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 12)  w sprawie zapewnienia na czas nieokreślony na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2013 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR (druk 804);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

                          Teresa Kleger – Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 

 13)  w sprawie uchwalenia "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" (druk 791);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

                          Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

 14)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za parkowanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 810);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

                          Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 15)  w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku (druk 806);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

                          Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej    

 16) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 816);

                                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 17)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 817);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 18)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 818);

                                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 19)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 819);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 20)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 820);

                                        Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 21)  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 821);

                                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 22)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 822);

                                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 23) w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholowych na terenie miasta Gdańska (druk 809);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 24)  w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdańska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk 811);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 25)  w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku (druk 805);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

                          Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej   

 26)   zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu "TU i TERAZ" - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy (druk 812);  

                               Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 27)  w sprawie udzielenia dotacji Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej (druk 815);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 28)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (druk 792);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 29)   w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 793);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 30)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 794);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 31)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 795);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 32)   w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 796);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 33)  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 797);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 34)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 798);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek