PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 stycznia 2013 r.

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 stycznia 2013 r.

A
A

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 stycznia 2013 r.  o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXIVsesjaRMG (94.5 KB) 

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10    Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXIV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 stycznia 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 783);

     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 2)     w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku (druk 776);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 3)     w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 777);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

4)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Dąbrówki i Królowej Jadwigi w mieście Gdańsku (druk 769);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe - torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego w mieście Gdańsku (druk 770);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku (druk 765);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Matemblewskiej 40 w mieście Gdańsku (druk 772);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)     w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku (druk 768);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)     zmieniająca uchwałę Nr IX/107/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku  w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2014 na terenie Gminy Miasta Gdańska  (druk 767 + autopoprawka);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Krzysztof Pałkowski – kierownik Referatu Spraw Wojskowych

 10)   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/331/07 Rady Miasta Gdańska z dnia  27 września 2007 r. (druk 785);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 11)   w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Europejskie Centrum Solidarności (druk 779);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 12)   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/678/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2012 (druk 786);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 13)   w sprawie wyrażenia zgody na połączenie dwóch  placówek bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku: Filii nr 22 z Filią nr 9 (druk 778);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 14)   w sprawie zatwierdzenia projektu "Z angielskim i ICT na Ty" (druk 774);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

 15)   w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej  dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2013 rok (druk 773);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                         Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 16)   zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu „TU I TERAZ” - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy (druk 781);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 17)   w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2013 rok w mieście Gdańsku (druk 775);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 18)   w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (druk 780);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 19)   w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk od Miasta Sopot zadania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkujących w Mieście Sopot  do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni (druk 784);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji 

 20)   w sprawie zmiany Uchwały o utworzeniu Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli oraz włączenia Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 1, oraz nadania statutu  (druk 782);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji 

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.Zakończenie obrad.

      Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

    Bogdan Oleszek