PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 stycznia 2013 r.

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 stycznia 2013 r.
XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 stycznia 2013 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 31 stycznia 2013 r.  o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXIVsesjaRMG (94.5 KB) 

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10    Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXIV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 stycznia 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 783);

     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 2)     w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku (druk 776);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 3)     w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 777);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

4)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Dąbrówki i Królowej Jadwigi w mieście Gdańsku (druk 769);

                                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe - torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego w mieście Gdańsku (druk 770);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku (druk 765);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Matemblewskiej 40 w mieście Gdańsku (druk 772);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                         Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)     w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku (druk 768);

                                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)     zmieniająca uchwałę Nr IX/107/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku  w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2014 na terenie Gminy Miasta Gdańska  (druk 767 + autopoprawka);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                           Krzysztof Pałkowski – kierownik Referatu Spraw Wojskowych

 10)   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/331/07 Rady Miasta Gdańska z dnia  27 września 2007 r. (druk 785);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 11)   w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Europejskie Centrum Solidarności (druk 779);

                                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 12)   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/678/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2012 (druk 786);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 13)   w sprawie wyrażenia zgody na połączenie dwóch  placówek bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku: Filii nr 22 z Filią nr 9 (druk 778);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                          Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

 14)   w sprawie zatwierdzenia projektu "Z angielskim i ICT na Ty" (druk 774);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                          Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

 15)   w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej  dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2013 rok (druk 773);

                                   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                          Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                         Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 16)   zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu „TU I TERAZ” - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy (druk 781);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 17)   w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2013 rok w mieście Gdańsku (druk 775);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 18)   w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (druk 780);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 19)   w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk od Miasta Sopot zadania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkujących w Mieście Sopot  do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni (druk 784);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji 

 20)   w sprawie zmiany Uchwały o utworzeniu Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli oraz włączenia Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 1, oraz nadania statutu  (druk 782);

                                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                       Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji 

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.Zakończenie obrad.

      Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

    Bogdan Oleszek