Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

XXXIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 17 grudnia 2012 r.

XXXIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 17 grudnia 2012 r.

A
A

XXXIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 17 grudnia 2012 r.  o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXIIIsesjaRMG (84 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10  Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 709 + autopoprawka);

 5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 710 + autopoprawka);

  • stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2013 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,
  • wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
  • dyskusja,
  • ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
  • głosowanie.

 6. Uchwały:

1)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 760)

2)     w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 761)

3)     w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki (druk 758)

4)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku (druk 743)

5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 744)

6)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku (druk 757)

7)     w sprawie nadania nazwy ulicy (Świstaka) (druk 745)

8)     w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk" w Gdańsku (druk 741)

9)     w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowionego prawa trwałego zarządu na rzecz Gdańskich Domów dla Dzieci (druk 742)

10)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 755)

11)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 756)

12)   w sprawie zmiany programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w dokumencie "Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015"  (druk 759)

13)   w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (druk 753)

14)   w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk (druk 739)

15)   w sprawie nadania imienia "Matki Teresy z Kalkuty" Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 oraz nadania numeru Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład tego zespołu (druk 746)

16)   w sprawie zmiany uchwały o zmianie nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 119 (druk 747)

17)   w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 oraz nadania mu statutu (druk 748)

18)   w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 (druk 749)

19)   w sprawie nadania numeru szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tęczowej 1 (druk 750)

20)   w sprawie zmiany numeru Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 31 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 (druk 751)

21)   w sprawie nadania numerów porządkowych przedszkolu i szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Góreckiego 16 (druk 752)

22)   w sprawie przyjęcia "Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014" (druk 754)

 7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Wnioski, oświadczenia osobiste.

9. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

    Bogdan Oleszek