PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXXI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 października 2012 r.

XXXI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 października 2012 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXXI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 października 2012 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXI sesja RMG (127.5 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10   Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

  z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XXXI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 października 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
- Komisje Rady Miasta Gdańska,
- Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 690)

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 691)

3)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 rok (druk 688)

4)    w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 685)

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650)

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku (druk 672)

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Metamblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej w mieście Gdańsku (druk 673)

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 658)

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238 w mieście Gdańsku (druk 646 + autopoprawka)

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w mieście Gdańsku (druk 674)

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Radarowej i Telewizyjnej w mieście Gdańsku (druk 687)

12) w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/11 z dnia 17 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku zmienionej uchwałą nr XXVII/531/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku (druk 683)

13) w sprawie nadania nazwy ulicy (Wigierska) (druk 675)

14) w sprawie nadania nazwy (Rondo Pana Cogito) (druk 676)

15) w sprawie wzniesienia pomnika "W hołdzie pomorskim strażakom, którzy zginęli na służbie" (druk 682)

16) w sprawie: wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 677)

17) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 678)

18) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                        w Gdańsku (druk 679)

19) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 680)

20) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 681)

21) w sprawie wyrażenia woli przygotowania i realizacji wspólnej inwestycji oświatowej z Gminą Kolbudy i Gminą Pruszcz Gdański (druk 689)

22) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku (druk 686)

23) zmieniająca uchwałę w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk -Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą "Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych" (druk 696)

24) w sprawie przyjęcia "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok" (druk 684)

25) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 692)

26) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2017 (druk 693)

27) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2012 (druk 694)

28) w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 (druk 695)

29) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Subisława 22 (druk 697)

30) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego (druk 698)

7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Wnioski, oświadczenia osobiste.

9. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 


PROJEKTY uchwał na XXXI sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 25.10.2012r.:

646 ( 451.44 KB )
650 ( 539.69 KB )    
658 ( 11.52 MB )    
672 ( 4.96 MB )    
673 ( 2.41 MB )    
674 ( 501.37 KB )    
675 ( 36.08 KB )    
676 ( 36.25 KB )    
677 ( 44.98 KB )    
678 ( 35.34 KB )    
679 ( 33.01 KB )    
680 ( 33.09 KB )    
681 ( 33.76 KB )    
682 ( 1.57 MB )    
683 ( 280.73 KB )    
684 ( 153.28 KB )    
685 ( 176.91 KB )    
686 ( 108.86 KB )    
687 ( 510.36 KB )    
688 ( 30.07 KB )    
689 ( 29.87 KB )    
690 ( 495.1 KB )    
691 ( 708.9 KB )    
692 ( 1.01 MB )   
693 ( 343.6 KB )   
694 ( 36.53 KB )    
695 ( 1.24 MB )   
696 ( 125.45 KB )    
697 ( 53.16 KB )  
698 ( 58.54 KB )