PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXVI sesja RMG 30 czerwca 2016

XXVI sesja RMG 30 czerwca 2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXVI sesja RMG 30 czerwca 2016

XXVI sesja Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  30 czerwca 2016 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 z następujacym porzadkiem obrad: pobierz porządek obrad (138 KB)


BRMG-S.0002.9.2016.AF                      Gdańsk, dnia 22 czerwca 2016 roku                                                                                                                   

                  
 
 
Pani/Pan
..............................

Radna/y Miasta Gdańska

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010r.    (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

 

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 30 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 

Polityka solidarności społecznej w mieście – ref. Prezydent Miasta Gdańska -  Paweł Adamowicz

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwała w sprawie nadania nazwy (Tunel im. Abp. Tadeusza Gocłowskiego)  (druk 720);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                      Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska  za rok 2015;

 

- Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;

- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

 

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok (druk 699);

                    Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

                      Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – Teresa Blacharska–Skarbnik Miasta Gdańska

- Uchwała Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska   za 2015r.  – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-  Głosowanie;

 

  

7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska

za rok 2015 (druk 706);

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

- Uchwała Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku  o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015 – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Dyskusja;

- Głosowanie;

 

8. Uchwały:

 

1)        w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów (druk 729);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Piotr Olech – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

2)        zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 731);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok (druk 732);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)        w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 727);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)        zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 718);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

6)        w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego (druk 708);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Maria Wonerska  – Dyrektor Wydziału Finansowego

 

7)        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny, rejon ulic Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku  (druk 719);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek  – p.o.  Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej w mieście Gdańsku (druk 726);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel – Turek  – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)        w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto rejon ulicy Sierocej w mieście Gdańsku (druk 702);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10)       sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Posejdona i Junony w mieście Gdańsku (druk 703);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11)       o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze – rejon ulic Chłopskiej i Bora Komorowskiego w mieście Gdańsku  (druk 704);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12)       w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 705);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o.  Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

13)       w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk 716);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel - Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

14)       w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XVII/510/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” (druk 728);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek  –  Dyrektor Wydziału Środowiska

 

15)       w sprawie nadania sztandaru Straży Miejskiej w Gdańsku (druk 725);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

  Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej

 

16)       w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdański Teatr Szekspirowski              (druk 717);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

  

17)       w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego doktora Mariana Pelczara  (druk 722);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

18)       w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 1050 – lecie chrztu Polski (druk 723);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

19)       w sprawie przeniesienia pomnika Świętego Wojciecha (druk 724);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

                Barbara Frydrych – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

 

20)       w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 721);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 

 

21)       w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Kolbudy w latach 2016-2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 6.837.000,00 zł (druk 707);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych  

 

22)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 715); 

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Barbara Majewska –  Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

23)       w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 730);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Barbara Majewska –  Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

24)       w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 733);

                Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

25)       w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18  w Gdańsku (druk 711);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

  

26)       w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18   w Gdańsku (druk 712);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

27)       w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 713);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

28)       w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 714);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

29)       zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2016 rok (druk 709);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Grzegorz Szczuka –  Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 

30)       zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno – Rodzinnemu – jednostce budżetowej (druk 710);

                 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                Janina Liedtke – Jarema  –  p. o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

9. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

10. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

11. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek