PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad sesji

XXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad sesji
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XXV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1. 
W załączeniu porządek obrad.

MIF / Biuro Rady Miasta Gdańska

porządek sesji: XXV sesja RMG (136.5 KB)

 Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2012 roku

                                                                        
   

Radna/y Miasta Gdańska

 

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

obrady XXV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 23 kwietnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 541);

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok                    (druk 542);

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 470);

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna w mieście Gdańsku (druk 477);

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI w mieście Gdańsku (druk 530);

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej w mieście Gdańsku (druk 531);

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście Gdańsku (druk 528);

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulicy Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej             w mieście Gdańsku (druk 529);

9)    w sprawie nadania nazwy skwerowi (Krzysztofa Kolbergera) (druk 534);

10) w sprawie nadania nazwy ulicy (Mezowska) (druk 535);

11) w sprawie nadania nazwy ulicy (Budapesztańska) (druk 536);

12) w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 532);

13) w sprawie procedury przygotowania i uchwalania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych (druk 543);

14) w sprawie zmiany programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w dokumencie "Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015" (druk 527);

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Pruszcz Gdański w sprawie odbioru wód opadowych (druk 537);

16) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 300 000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rewaloryzację  i adaptację Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana (druk 538);

17) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012 (druk 539);

18) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska             z organizacjami pozarządowymi na rok 2012" (druk 540);

19) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 533);

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek 


PROJEKTY uchwał na XXV sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 23.04.2012r.: