PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XVII sesja RMG 17 grudnia 2015

XVII sesja RMG 17 grudnia 2015
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XVII sesja RMG 17 grudnia 2015

XVII  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 17 grudnia 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad: pobierz porzadek 17 sesji (132 KB)  

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XVII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godz. 900 w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1,

z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Ślubowanie Pana Mariusza Andrzejczaka - radnego Rady Miasta Gdańska;

 

5. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 490);

                       

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2016   (druk 491);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

  • stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2016 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,
  • wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
  • dyskusja,
  • ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
  • głosowanie.

 

8. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 536);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 537);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (druk 538);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 543);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

5)    w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za przechowywanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 541);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

6)    w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony (druk 548);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger – Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

7)    w sprawie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników na terenie Gdańska (druk 447);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marek Bumblis – Przewodniczący Komisji Kultury

 

8)    w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska” (druk 544)

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

9)    w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 532);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

      Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

10) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 533);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

11) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 534);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

12) w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023” (druk 539);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Katarzyna Drozd – Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej

 

13) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020” (druk 500);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

14) w sprawie uchwalenia zmian treści statutu żłobka nr 1 "Fraszka" z siedzibą przy ul. Malczewskiego 33 oraz żłobka nr 4 "Nutka" z siedzibą w Gdańsku przy ul. Startowa 3 (druk 540);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Krystyna Konieczny – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków

 

15) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzielenia Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku (druk 542);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Jankowski – Dyrektor Ośrodka Pomocy Zdrowia i Sprawności Dziecka

 

16) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/1057/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, w których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska (druk 531);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

17) w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 545);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

18) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 546);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

19) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 547);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

9. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

 

10. Wnioski, oświadczenia osobiste.

 

11. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek


Mariusz FelińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro Rady Miasta Gdańska
Mariusz Feliński - najnowsze