PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XLVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 16 grudnia 2013r.

XLVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 16 grudnia 2013r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XLVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 16 grudnia 2013r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad: pobierz) porzadek_obrad (88.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska


1. Sprawy regulaminowe

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1099);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

6. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2014 (druk 1100);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

  • stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2014 rok,

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  • przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,

  • wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,

  • dyskusja,

  • ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,

  • głosowanie.

7. Uchwały:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 1120);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 1121);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków;

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody i Św. Barbary w mieście Gdańsku (druk 1110);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku (druk 1111);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej w mieście Gdańsku (druk 1115);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Matemblewskiej 40 w mieście Gdańsku (druk 1117);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Jesionowej w mieście Gdańsku (druk 1118);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/869/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej w mieście Gdańsku (druk 1116);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie uchwalenia Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR) (druk 1093);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2014-2018 (druk 1107);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną (druk 1109);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 1112);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod formą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1113);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 1119);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (druk 1122);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

9. Wnioski, oświadczenia osobiste.

10.Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek