PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Programy dotyczące współpracy międzynarodowej

Programy dotyczące współpracy międzynarodowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wydział Edukacji poleca zapoznanie się z programami i projektami w zakresie inicjowania i wspierania współpracy międzynarodowej i wymiany młodzieży. Poznawanie świata z rówieśnikami z innych krajów ma niepowtarzalny walor poznawczy i rozwojowy.

PROGRAMY FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (UE) Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu:

 • Młodzież w działaniu - program wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej, adresowany do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz osób pracujących z młodzieżą. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Więcej?
 • Comenius ? program wspierający współpracę europejskich placówek edukacyjnych (realizacja wspólnego projektu); uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego i przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (umożliwia odbycie stażu w roli asystenta). Więcej?
 • e-Twinning ? polega na łączeniu i współpracy bliźniaczych przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz promowaniu szkolenia nauczycieli. Więcej?
 • Leonardo da Vinci ? program promujący mobilność pracowników na europejskim rynku pracy; wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych; wspiera rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF/NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).Więcej?

INNE PROJEKTY, PROGRAMY, ORGANIZACJE:

 • Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży ? od 1993 roku wspiera polsko-niemiecką wymianę młodzieży pomagając w znalezieniu partnera w drugim kraju, doradzając we wszelkich merytorycznych i organizacyjnych kwestiach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz możliwie dokładnie informując o kraju partnera.Więcej?
 • Hanza w edukacji ? program na rzecz przełamywania barier i uprzedzeń między narodami, realizowany głównie poprzez wymianę doświadczeń i wiadomości związanych z zagadnieniami kultur regionu oraz Agendą 21. Więcej?

Kontakt: dr Alicja Komorowska-Zielony z Uniwersytetu Gdańskiego
Instytut Pedagogiki UG: (+48 58) 523 42 56
e-mail: akomorowskaz@wp.pl

 • MULTI ? projekt o charakterze wymiany młodzieży, adresowany do uczniów w wieku od 14 do 17 lat, zainteresowanych i otwartych na kontakty z rówieśnikami z różnych krajów, niezależnie od wyznania i kultury. Polega na wspólnej pracy projektowej w międzynarodowych grupach. Więcej?

Kontakt: Mirosława Czochańska
I Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku
ul. Polanki 11
tel. (+48 58) 552 43 61

 • Program Padrewski ? adresowany do młodzieży polonijnej w wieku licealnym zainteresowanej semestralnym lub rocznym kształceniem w polskich placówkach niepublicznych według zindywidualizowanego programu - dostosowanego
  do zainteresowań i możliwości danego ucznia. Więcej?

 

 • EURODESK - informacja europejska dla młodzieży ? informacje o projektach, programach, szkoleniach, zaproszenia do udziału w projektach

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku w Gdańsku
Stowarzyszenie Morena (www.morena.org.pl)
ul. Jaśkowa Dolina 4, 80-252 Gdańsk
Konsultanci: Paweł Brzozowski, Katarzyna Kozłowska
tel./faks (+48 58) 3 444 111 , e-mail: gdansk@eurodesk.org
czynny: pon, wt, czw, pt 10-16
e-mail: gdansk@eurodesk.org