PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska w zakresie działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo i informacyjne organizacje pozarządowe ujętych w ?Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008?

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska w zakresie działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo i informacyjne organizacje pozarządowe ujętych w ?Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008?
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta Gdańska w zakresie działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo i informacyjne organizacje pozarządowe ujętych w ?Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań Miasta Gdańska w zakresie działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo i informacyjne organizacje pozarządowe ujętych w ?Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008?

Konkurs obejmuje następujące zadania wraz z planowaną wysokością środków publicznych:

I. WSPARCIE GDAŃSKIEJ SIECI PARTNERSTW LOKALNYCH - 18.000 zł -

wspieranie już powstałych i tworzących się koalicji lokalnych w szczególności w dzielnicach objętych programem rewitalizacji.
Zadnie obejmuje organizowanie spotkań lokalnych podmiotów w dzielnicach, animowanie współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi partnerstwami oraz współdziałania w sieci.

II. WSPARCIE UCZESTNICTWA GDAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W
OGÓLNOPOLSKIM FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH - 5 000 zł

Warunki konkursu:

1.Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć:
w zamkniętej kopercie z napisem ?Konkurs 2008?- Wydział Spraw - Społecznych

  • w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2008 r.,
  • w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku- Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
Zlecenia wykonania zadania publicznego dokonuje się w formie wsparcia tj. udzielenia dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

2. Formularze ofert można pobrać ze stron: www.gdansk.pl, lub odebrać na miejscu w siedzibie zamawiającego w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. 3 Maja 9. (Budynek Urzędu Pracy, II piętro, pokój nr 205 tel.058 323 67 47, 323 67 38).
Merytorycznych konsultacji udziela Magdalena Skiba tel. 058 323 68 98:
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez komisję konkursową najpóźniej w
terminie do dnia 30września. 2008 roku. w siedzibie zamawiającego przy ul. 3 Maja 9.
5. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące
kryteria (zgodnie z kartą oceny projektu):
5.1 merytoryczna wartość oferty,
5.2 możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, to jest: baza
lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych
realizację projektu,
5.3 budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego,
współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,
5.4 współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,
5.5 kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących zadanie,
5.6 dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem Gdańsk w tym: rozliczenie się
podmiotu w okresach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości
5.7 staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
6.1 przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,
6.2 zawierające komplet niezbędnych załączników,
6.3 złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
6.4 złożone w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie,
7. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu
dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
8 Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.
9. Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.
10.Wyniki konkursów i warunki zlecania realizacji zadań ogłasza Prezydent poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na stronach internetowych Miasta w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Gdańska. nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia .
11. Dotacje nie mogą być udzielone na:
11.1 realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu;
11.2 zakup nieruchomości;
11.3 finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego;
11.4 działalność polityczną lub religijną;

Wymagane załączniki do oferty:

1. Aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS-u ( wydany w
okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty);
2. Statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji
pozarządowej;

  • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans , rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa) z działalności podmiotu za rok 2007 lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności ? za okres tej działalności;
  • Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę na realizację zadania podpisują osoby inne, niż umocowane do reprezentacji zgodnie z zapisami w rejestrze).

Dodatkowo do oferty można dołączyć:
1. Rekomendację dla organizacji;
2. Umowę partnerską lub oświadczenie partnera.

Wymienione załączniki należy dołączyć do wniosku ?oferty. Oferta nie podpisana i bez załączników nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Pliki do pobrania: