PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2008 zadań z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2008 zadań z zakresu pomocy społecznej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


  PREZYDENT  MIASTA GDAŃSKA
z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2008 zadań z zakresu pomocy społecznej, który skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

I        Konkurs obejmuje następujące zadania:

 1. Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla 33 mężczyzn w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku. Termin realizacji zadania 24.09.2008 r.
  - 31.12.2008 r.; wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ? 70.040,00 zł.

 

II           Warunki konkursu:

 1. Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2008 roku do godziny 10.00 (z adnotacją ?Konkurs 2008?) w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 134 A (pokój nr 11) lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 80-865 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 134a UWAGA !!!!!! W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 28 sierpnia 2008 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).
 2. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
  1. Realizacji projektów finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu;
  2. Zakupu nieruchomości;
  3. Kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
  4. Zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o jednostkowej wartości przekraczającej 3 500 zł;
  5. Działalności politycznej lub religijnej.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 134 A (pokój nr 11), tel. 058 520-70-00. Formularze ofert wraz z informacją o wymaganych załącznikach są dostępne w kancelarii MOPS oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.bip.gdansk.pl i www.mops.gda.pl lub pisząc na adres: strategia@mops.gda.pl. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są: p. Ewa Zając Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej, ul. Dworska 27 tel. 058 342-13-10 oraz w kwestiach związanych z organizacją konkursu - p. Jakub Piltz, Wydział Organizacji i Rozwoju Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Leczkowa 1a  tel. 058 342-31-52.
 4. Oferty, które spełniły warunki formalne oraz zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, przedstawiane są przez Komisję Konkursową do wyboru Prezydentowi Miasta Gdańska.
 5. Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w szczególności:
  1. możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę;
  2. deklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie;
  3. przedstawioną kalkulację kosztów, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
  4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
  5. analizę i ocenę realizacji zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim;
  6. rozliczenie się podmiotu ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia;
  7. wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Warunki realizacji zadania ustalone będą w drodze porozumienia z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, mając na uwadze treść oferty, kwotę przyznanej dotacji oraz obowiązujące lub wypracowane standardy realizacji zadania danego typu i zostaną umieszczone w umowie na realizację zadania.
 8. Prezydent Miasta Gdańska powinien podjąć decyzję o wyborze ofert na realizację zadań oraz o kwocie dotacji na rok 2008, bądź o nierozstrzygnięciu konkursu w terminie do 10 września 2008 roku na podstawie protokołu prac komisji konkursowej, z zastrzeżeniem ust. 6.
 9. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku oraz publikację ogłoszenia w dzienniku lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej MOPS w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) podawane są do wiadomości informacje o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach
tego samego rodzaju wraz z kwotą przekazanej dotacji przy udziale podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy:

 

w roku 2007

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota udzielonej dotacji w zł

Kwota rozliczonej dotacji w zł

1.

Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Równa 14

Zabezpieczenie całodobowego, tymczasowego miejsca noclegowego, posiłku oraz w miarę możliwości wymiany ubrania w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla mężczyzn

432 900,00

427 498,00

2.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gdańsk
80-690 Gdańsk ul.Przegalińska 135

Zabezpieczenie całodobowego, tymczasowego miejsca noclegowego, posiłku oraz w miarę możliwości wymiany ubrania w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla mężczyzn

105 450,00

104 739,61

3.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gdańsk
80-690 Gdańsk ul.Przegalińska 136

Zabezpieczenie całodobowego, tymczasowego miejsca noclegowego, posiłku oraz w miarę możliwości wymiany ubrania w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla mężczyzn

111 000,00

108 650,50

W roku 2008 nie zrealizowano dotąd zadań tego samego rodzaju.


Dokumentacja odnośnie konkursu ofert:

Gdzie szukać pomocy? (95 KB)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - druk (150 KB)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa - druk (47 KB)