PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” – WRS - dogrywka wieloletnie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” – WRS - dogrywka wieloletnie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie Zarządzenia nr 1233/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2024 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 2 sierpnia 2024 r. do godziny 15.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

5) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców – 1 700 000,00 złotych

a) prowadzenie miejskiego centrum informacji i wsparcia imigrantów w Gdańsku – 200 000,00 złotych w roku 2024, 600 000,00 złotych w roku 2025, 600 000,00 złotych w roku 2026, 300 000,00 zł w roku 2027.

8) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

a) w zakresie realizacji projektów wspierających osoby doświadczające przemocy i wzmacniających polityki i działania przeciw przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową, 640 000 zł

115 000,00 zł w roku 2024; 350 000 zł w roku 2025; 175 000 zł w roku 2026

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 1 615 718,00 zł

a) Wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom – w roku 2024: 152 438,00 złotych, w roku 2025: 450 000,00 złotych, w roku 2026: 450 000,00 złotych i w roku 2027: 337 500,00 zł

k) Działalność animatora społeczności lokalnych wspomagająca wdrożenie inicjatyw społecznych -animacja społeczności lokalnych w ramach utrzymania trwałości projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” 112 890,00 zł., w tym: 37 630,00 zł w roku 2024 r., 37 630,00 zł w roku 2025 r. oraz 37 630,00 zł w roku 2026 r. 

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link)

Do pobrania:

Zarządzenie konkursowe_V dogrywka na zadania wieloletnie (1.06 MB)

Zuzanna CichońUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych
Zuzanna Cichoń - najnowsze