PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie o naborze wniosków nominacyjnych do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

Ogłoszenie o naborze wniosków nominacyjnych do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1874/19

z dnia 26 listopada 2019 r.
zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie
III edycji Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

w obszarze działań na rzecz praw człowieka w Gdańsku.

 

 UWAGA: termin zgłoszeń nominacji do nagrody upływa w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 16.00.

 Mając na względzie chęć uhonorowania postaw, które przyczyniają się do krzewienia idei równości i różnorodności oraz:

1) zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a przede wszystkim to, że „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”, a także, iż „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”, oraz

2) świadomość, że osoby mieszkające w Gdańsku są otwarte, odpowiedzialne za swoje miasto oraz dumne ze swojej tożsamości i wielokulturowego dziedzictwa, a Gdańsk jest miejscem przyjaznym, gdzie każda osoba może znaleźć swój dom, czuć się bezpiecznie i być szanowaną,

3) pragnienie docenienia wkładu Pawła Adamowicza w budowanie miasta otwartego dla wszystkich oraz jego wyjątkowego zaangażowania w realizację idei solidarności, wolności, otwartości i równości w  Gdańsku, ustanawia się Gdańską Nagrodę Równości im. Pawła Adamowicza.

 

Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza przyznawana jest osobom fizycznym za działalność w czasie ostatniego roku przed jej przyznaniem, w obszarze:

1) kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,

2) codzienną wytężoną pracę na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,

3) za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

 

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. 

Kandydaturę do Nagrody należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie 3 grudnia 2019 roku o godz. 16.00.

Wniosek nominacyjny Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1874 (18.93 KB)

Regulamin Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1874 (201.16 KB)

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) ORAZ w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Wersję papierową należy złożyć:

  • w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,
  • lub wysłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.