PORTAL MIASTA GDAŃSKA

OGŁOSZENIE - Nadleśnictwo Gdańsk zawiadamia o przygotowaniach do przystąpienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (EFRROW)

OGŁOSZENIE - Nadleśnictwo Gdańsk zawiadamia o przygotowaniach do przystąpienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (EFRROW)
OGŁOSZENIE - Nadleśnictwo Gdańsk zawiadamia o przygotowaniach do przystąpienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (EFRROW)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Gdańsk zawiadamia o przygotowaniach do przystąpienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (EFRROW), w ramach osi priorytetowej 2 ? Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, działanie  ? Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie  instrumentów zapobiegawczych.
Operacja realizowana będzie w ramach Schematu II obejmującego: Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasu w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gdańsk, której celem jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w lasach poprzez wykonanie i odnowienie pasów przeciwpożarowych oraz zakup środków łączności.
Zakres planowanych kosztów przyjęty będzie na poziomie wartości kosztorysowej robót przewidzianych we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie i przyjętych do realizacji  w ramach operacji.  Planowany termin rozpoczęcia operacji : I kwartał 2010 roku.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20-05-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ? Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , właściciele lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgłaszają pisemnie zamiar przystąpienia do operacji w terminie do  01-02-2010r. do siedziby Nadleśnictwa Gdańsk na adres: Nadleśnictwo Gdańsk ul. Morska 200 81-006 Gdynia.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę oraz adres zgłaszającego;
  2. informację;
    1. o lokalizacji lasów objętych zgłoszeniem,
    2. o zakresie kosztów w jakim zgłaszający zamierza uczestniczyć w operacji;         
  3. uzasadnienie udziału w operacji;
  4. dokument potwierdzający prawo własności do lasów objętych zgłoszeniem ;
  5. wypis z ewidencji gruntów i budynków;
  6. kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków obejmującą zgłoszone lasy.

Nadleśniczy włącza właścicieli lasów, do operacji realizowanej przez nadleśnictwo, w  trybie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) co skutkuje podpisaniem stosownej umowy cywilno-prawnej ze zgłaszającym się właścicielem lasów prywatnych. Udział właścicieli lasów w operacji nie jest uzależniony od ponoszenia przez nich kosztów operacji. Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub u osoby wyznaczonej do kontaktu w w/w sprawie: Pan Piotr Pieleń nr tel. 0600 315 702.