PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w trybie pozakonkursowym GFIS - Oruńskie animacje w Kuźni

Oferta w trybie pozakonkursowym GFIS - Oruńskie animacje w Kuźni
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu  21 października 2019 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Oruńskie animacje w Kuźni”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz.1570) , zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  4 listopada  2019 r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: anna.stefanska@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor AnnaStefańska.

Do pobrania:

oferta GFIS-Oruńskie animacje w Kuźni (87.51 KB)