PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 07 września 2007r ? O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dz. U. nr 173 z 2007r poz. 1219) , na wniosek Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, w piśmie z dnia 10.08.2009
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając  na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ust. 2  i art. 34 ustawy z dnia 07 września 2007r ? O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dz. U. nr 173 z 2007r poz. 1219) ,  na wniosek Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, w piśmie z dnia 10.08.2009

wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji:

?Etap I i Etap II budowy Drugiego Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z budową infrastruktury inżynieryjnej i drogowej w zakresie :

  1. budynek terminala T2 z łącznikiem oraz zewnętrznymi klatkami schodowymi z pomostami i kanałami na potrzeby wentylacji
  2. ogrodzenie terenów lotniskowych
  3. układ drogowy wraz z parkingami, ciągami pieszymi
  4. instalacje wewnętrzne: sanitarne, mechaniczne, elektryczne,
  5. instalacje zewnętrzne: elektryczna n/n z przyłączami, teletechniczna z przyłączami, wodna,

wraz z rozbiórką dróg, parkingów, ogrodzeń i innych powierzchni utwardzonych i budowli kolidujących z inwestycją. Zlokalizowanych w Gdańsku, ul. Słowackiego, nr ew. dz. : 19/3, 19/5, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, i części działek nr 20,23, 12/6, 36, 39, 278 z obrębu Bysewo oraz 2, 3, 4, 5/1, 1/6, 1/3, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 22/2 z obrębu Firoga.?
j e d n o c z e ś n i e     z a w i a d a m i a,

że zgodnie ustawą z dnia 07 września 2007r - O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w art. 25  ust.2  nakazuje zawiadomić o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwej dla lokalizacji przedsięwzięcia.
Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 cytowanej wyżej ustawy niniejsza decyzja podlega natychmiastowej wykonalności. 

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.